عربی سوم درس دوم

لغت و معنی مربوط به درس دوم – سال سوم

خَیمَة = چادر

قِیادةِ = رهبری ، فرماندهی

العَدُوِّ = دشمن

أحَد = یک

أحَد الأمَراء = یکی از فرماندهان

أحسَنت = آفرین

أِستِراق = سرقت کردن

أِستِراق السّمع = مخفیانه گوش دادن

أَلَّذینَ = کسانی که

أمر = کار

أُمَراء = جمع امیر : فرمانده ، رهبر

اِنسِحاب = عقب نشینی

أنعَمتَ = نعمت دادی

جُنود = جمع جُند ، جندیّ : سپاه

حاجة = حاجت ، نیاز

نحنُ بحاجَةٍ = ما نیازمندیم ، نیاز داریم

حَسَنُ = خوب ، نیک

حَسَنٌ = خوب است ! بسیار خوب !

راجِعون = برگردند ، برگشت کنندگان

سادة = جمع سیّد: آقا

سَمیع = شنوا

صِراط = راه

عَلیم = دانا ، آگاه

عَلَینا = برماست ، برما لازم است

غالب = چیره ، مسلّط

قادِم = آینده ، درحال آمدن

قادِمون = در حال آمدن

قریب = نزدیک

مُقاتلین = رزمندگان

معنَویّات = جمع معنویة: روحیه

مغضوب = مورد غضب واقع شده

مَواضِع = جمع موضع : مکان

نَهار= روز

ترجمه ی درس دوم: مخفیانه گوش دادن

در چادر فرماندهی دشمن . – ای فرماندهان ! ای آقایان ! روحیّه ی سربازن ضعیف است ... ما به یک حمله ی سریع به نیروهای دشمن نیاز داریم !! یکی از فرماندهان : بله ، بله ... بسیار خوب است ... – آفرین ... این فکر خوبی است ...! – ولی ... سرور من ... ما به اطلاعاتی درباره ی مکان دشمن نیاز داریم ! – سخن شما درست است ... . پس سرباز دشمن شبانه برای دستیابی به اطلاعات رفت . و بعد از ساعتی به محل نیروهای ما رسید . در چادر فرماندهی نیروهای ما ای برادران ! ما مدّت زیادی در این منطقه هستیم و هم اکنون تعداد رزمندگان کم است و بیشتر آنها در سنگرها به شدّت زخمی هستند . من مسئول هستم پس بر ما لازم است که امشب برگردیم و اگر خدا بخواهد از راه دریا بر می گردیم . سرباز دشمن به خاطر این اطلاعات سرّی خوشحال شد .  – از گرگ بیابان ... به عقاب بیابان ... از گرگ بیابان ... – بله ... بله ... من می شنوم ! – سرور من ... سرور من ... خبرهای مهم ... خبرهای خیلی مهم ... چند لحظه قبل این سخنان را شنیدم ... . – تعداد رزمندگان زیاد است ! – و آن ها خیلی سرحال هستند ! – اسم فرمانده عملیّات مسعود است ! و آنها امشب حمله می کنند ! آنها از راه دریا می آیند ... – شنیدی ... سرور من ... شنیدی ؟ ! – بله ... بله ... - تمام  از عقاب بیابان به قرارگاه فرمانده: حمله نزدیک است ... عقب نشینی ... عقب نشینی ... سریع ... سریع ...! عقب نشینی ... عقب نشینی ... به سرعت ... به سرعت   سریع ... سریع ...

قواعد درس دوم

þدر عربی معمولاً کلمات از سه حرف اصلی ساخته می شوند . این سه حرف اصلی بر وزن فَـ ـعَـ ـلَ  (فا – عین – لام )

فَـ      فاء الفعل 

ـعَـ   عین الفعل 

 ـلَ    لام الفعل

مانند کلمه های  :  ذَهَبَنَصَرَضَرَبَ   که هر کدام از آنها از سه حرف تشکیل شده است . ولی همه کلمات در عربی از حرف تشکیل نشده اند . و حروف دیگری نیز در لا به لای آنها قرار می گیرند . بنابراین به این حروف ، حروف اصلی می گویند که بر وزن فَعَلَ می باشد .

مانند : ناصِر که حروف اصلی این کلمه عبارتند از : ن – ص – ر بر وزن نَصَرَ و یک حرف در بین این حروف ، زائد می باشد . و آن حرف « ا» می باشد .

و همین طور کلمه ی « ضارِب» که حروف اصلی آن بر وزن ضَرَبَ : ض ر ب  می باشد . و حرف «ا» در آن زائد است .

þولی خودِ کلمه ی ناصر و ضارب هم بر وزن فاعِل  می باشد مانند کلمات : ناصِر – قادِر – عابِد – عالِم – راحِم – ظالِم و ...

þاگر بخواهیم کلمه ای با عنوان « نَصیر » داشته باشیم باید آن را بر وزن فَعیل ببریم . فـَ ـعـ ـیـ ـل : نـَ ـصـ ـیـ ـر و مثال های دیگر : عَلیم – قَدیر – عَبید – رَحیم – ذَلیل – کَریم  و ...

þبعضی از کلمات هم در عربی بر وزن مَفعول نوشته می شوند . مانند : منصور – معبود – مقدور – معلوم – مرحوم  و ...

þاگر بخواهیم کلمه هایی که بر وزن فَعَلَ هستند  را بر وزن مفعول ببریم مانند نمونه های زیر عمل می کنیم : سَأَلَ ß مَسوول        جَهِلَ ß مَجهول        سَمِعَ ß مَسموع      جَرَحَ ß مَجروح   کلمات زیادی مانند نمونه هایی که گفته وجود دارند .

þپس از مطالب بالا نتیجه می گیریم :

þدر اغلب کلمات عربی معمولاً سه حرف اصلی وجود دارد .

þبا افزودن حروف « زائد» وزن جدید ساخته می شود .

þهر یک از کلمات عربی دارای آهنگ یا وزن خاصی اند .

þاگر به خاطر داشته باشید : فعل های ماضی و مضارع هم همین طور بودند . مانند: کَتَبَ – نَصَرَ- ذَهَبَ – جَلَسَ  و ... که همگی بر وزن فَعَلَ بودند .

و در مضارع  کلماتی مانند : یَکتُبُ – یَنصُرُ – یَأکُلُ  که همگی بر وزن یَفعُلُ هستند .

þیادآوری :

 

           ی

 

ف   ع      ل

وزن: فعیل

کلمه :نصیر

ن   ص      ر

 

            ی

**************

      ا

 

ف     ع   ل

وزن : فاعل

کلمه : ناصر

  ن     ص    ر

 

     ا

***********

  م             و

 

      ف    ع     ل

وزن: مفعول

کلمه : منصور

     ن    ص      ر

 

م                و

********

+