فهرست نمونه سوالات

  فهرست نمونه سوالات قرآن اول راهنمایی

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول١  ٢   ٣

نمونه سوالات نوبت دوم ١  ٢  ٣

 

 

 

فهرست نمونه سوالات قرآن دوم راهنمایی

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول١   ٢  ٣

نمونه سوالات نوبت دوم ١  ٢  ٣

 

 

 

فهرست نمونه سوالات قرآن سوم راهنمایی

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول١   ٢  ٣

نمونه سوالات نوبت دوم ١   ٢  ٣

 

 

 

فهرست نمونه سوالات دینی اول راهنمایی

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول

نمونه سوالات نوبت دوم

 

 

 

فهرست نمونه سوالات دینی دوم راهنمایی

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول

نمونه سوالات نوبت دوم

 

 

 

فهرست نمونه سوالات دینی سوم راهنمایی

  

 درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول

نمونه سوالات نوبت دوم

 

 

 

فهرست نمونه سوالات عربی اول راهنمایی

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

نمونه سوال از درس ١ تا ٤

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول

نمونه سوالات نوبت دوم

 

 

 

نمونه سوالات – عربی دوم راهنمایی

درس اول

قواعد درس اول

درس دوم

درس سوم

نمونه سوال سه درس 1 تا 3

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول

نمونه سوالات نوبت دوم

 

 

 

نمونه سوالات – عربی سوم راهنمایی

درس اول

درس دوم

نمونه سوال درس یک و دو

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

نمونه سوال جمله اسمیه و فعلیه

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

 

 

 

نمونه سوالات نوبت اول شماره ١

نمونه سوالات نوبت اول شماره 2

نمونه سوالات نوبت دوم

 

 

 

 

 

 

+