دینی دوم درس اول

دینی دوم – درس اول

 

چکیده ای از درس

وَ مِن آیاتِهِ خَلقُ السَّمواتِ وَالاَرضِ وَ ما بَثَّ فیهِما مِن دابَّةٍ

و از نشانه های قدرت خداوند  ، آفرینش آسمانها و زمین و جنبندگانی است که آنها را در آسمان و زمین پراکنده کرده است .                   سوره ی شوری  آیه 29

در مجموعه منظم همه ی اجزای آن برای رسیدن به هدف معلومی ساخته و پرداخته شده است ولی در مجموعه غیر منظم این چنین نیست – در یک مجموعه  منظم هر چیزی جای مخصوصی دارد و در ارتباط با سایر اعظای مجموعه کار معلومی را انجام می دهد ولی در مجموعه نامنظم چنین نیست و کار آن هم ناقص و ناتمام است . بالاترین و زیباترین حالات یک انسان هنگامی است که با معبود خویش به دعا و راز و نیاز می پردازد . وظایف ما در مقابل این همه نعمت های بی شماری که خداوند به ما داده است ، این است که به آیات عظمت و قدرت پروردگارمان بنگریم و اندیشه کنیم – با کسب علم از اسرار و شگفتی های جهان پرده برداریم . او را بپرستیم و به راز و نیاز و مناجات با او بپردازیم . با تلاش و همکاری ، زمین را آباد سازیم و عدل و داد را گسترش دهیم – احکام دینی را که برای ما تعیین فرموده است ، انجام دهیم . در هر بخش از خلقت که نگاه می کنیم ، نظم و هماهنگی خاصی در آن می بینیم که ما را به وجود شعور در آفرینش و علم و حکمت خالق آن آگاه می سازد . با تفکر در شکوه و زیبایی خورشید و فاصله دقیق و حساب شده آن با زمین و موجودات آن ، پیدایش شب و روز و حرکت وضعی زمین که برای کار و استراحت انسان بسیار موثر است ، و وقت عبادت و مناجات را هم با آن می توان سنجید ، همه و همه وجدان بیدار و عقل هوشیار را به وجود خالقی دانا و توانا و آگاه هدایت می کند ، و آن کسی نیست جز خداوند .اگر فاصله ی خورشید تا زمین به این اندازه نبود هیچ موجود ی نمی توانست زنده بماند ، زیرا ، اگر در فاصله ی نزدیکتر به زمین بود همه ی جانداران را می سوزاند و اگر فاصله اش از زمین بیشتر بود ، نور و حرارت به مقدرا کافی به زمین نمی رسید ، و همه چیز سرد و خاموش می شد .

 

پرسش از متن درس :

1 - بالاترین و زیباترین حالات یک انسان چه موقعی است ؟

? بالاترین و زیباترین حالات یک انسان هنگامی است که با معبود خویش به دعا و راز و نیاز می پردازد .

2 – اگر فاصله ی خورشی تا زمین به این اندازه نبود چه پیش می آمد ؟

? هیچ موجود ی نمی توانست زنده بماند ، زیرا ، اگر در فاصله ی نزدیکتر به زمین بود همه ی جانداران را می سوزاند و اگر فاصله اش از زمین بیشتر بود ، نور و حرارت به مقدرا کافی به زمین نمی رسید ، و همه چیز سرد و خاموش می شد .

3 – آیه زیر را ترجمه کنید .

وَ مِن آیاتِهِ خَلقُ السَّمواتِ وَالاَرضِ وَ ما بَثَّ فیهِما مِن دابَّةٍ

? و از نشانه های قدرت خداوند  ، آفرینش آسمانها و زمین و جنبندگانی است که آنها را در آسمان و زمین پراکنده کرده است .

 

بیندیشید و پاسخ دهید

1 – مجموعه ی منظم چه تفاوتی با مجموعه ی نامنظّم دارد ؟

? در مجموعه منظم همه ی اجزای آن برای رسیدن به هدف معلومی ساخته و پرداخته شده است ولی در مجموعه غیر منظم این چنین نیست – در یک مجموعه  منظم هر چیزی جای مخصوصی دارد و در ارتباط با سایر اعظای مجموعه کار معلومی را انجام می دهد ولی در مجموعه نامنظم چنین نیست و کار آن هم ناقص و ناتمام است .

2 – با توجه به مطالبی که در این درس خوانده اید ، نظم و هماهنگی جهان آفرینش را توضیح دهید . از این ارتباط و هماهنگی چه می فهمید ؟

?  در هر بخش از خلقت که نگاه می کنیم ، نظم و هماهنگی خاصی در آن می بینیم که ما را به وجود شعور در آفرینش و علم و حکمت خالق آن آگاه می سازد . با تفکر در شکوه و زیبایی خورشید و فاصله دقیق و حساب شده آن با زمین و موجودات آن ، پیدایش شب و روز و حرکت وضعی زمین که برای کار و استراحت انسان بسیار موثر است ، و وقت عبادت و مناجات را هم با آن می توان سنجید ، همه و همه وجدان بیدار و عقل هوشیار را به وجود خالقی دانا و توانا و آگاه هدایت می کند ، و آن کسی نیست جز خداوند .

3 – خدای مهربان و آگاه و توانا در برابر نعمت های بی شماری که به ما داده ، چه وظایفی را برای ما معین کرده است ؟

? به آیات عظمت و قدرت پروردگارمان بنگریم و اندیشه کنیم – با کسب علم از اسرار و شگفتی های جهان پرده برداریم . او را بپرستیم و به راز و نیاز و مناجات با او بپردازیم . با تلاش و همکاری ، زمین را آباد سازیم و عدل و داد را گسترش دهیم – احکام دینی را که برای ما تعیین فرموده است ، انجام دهیم .

+