عربی دوم - درس نهم : مشورت در اسلام

همه انسان ها در فکر کردن نیز مانند عمل کردن به یاری و هم فکری دیگران نیاز دارند. زمانی که انسان ها با هم فکر می کنند، نیروی فکر و اندیشه آنان شما چندین برابر می شود و راه حل های بهتر و مؤثرتری کشف خواهید کرد و به موفقیت های بالاتری دست . با هم اندیشیدن را مشورت گویند. پیامبر گرامی اسلام در کارهای مهم اجتماعی با افراد عاقل و کارآزموده و دین دار مورد اعتماد مشورت می فرمود. به سخنان آنان خوب گوش می داد بهترین آن ها را بر می گزید و با یاری هم فکران خود به آن عمل می کرد. نظرخواهی از دیگران و احترام به دیگر مسلمانان، جزء رفتار عمومی و سیره آن حضرت بود. پیامبر از جانب خدا برای انجام این رفتار پسندیده مأموریت داشت. در قرآن هم فکری صمیمانه و مشورت کردن یکی از نشانه های جامعه ِ اسلامی محسوب می شود. مؤمنان کارهای خود را با مشورت یکدیگر، انجام می دهند» حضرت علی بن ابیطالب فرمود: «هر کس خود رأی باشد، ناچار به هلاکت می رسد و هر کس در کارها با دیگران صمیمانه مشورت کند، در حقیقت از گنجینه عقل و تجربه ی آنان استفاده نموده است». مشورت در صورتی سودمند خواهد بود که با افراد عاقل و کاردان، از همه مهم تر صدیق و امین مشورت شود. مشورت با افراد نالایق نه تنها سودمند نیست بلکه به گمراهی و سرگردانی مبتلا می سازد.
امام صادق (ع) – شرایط کسانی که باید با آن ها مشورت کرد، را این گونه بیان فرموده است.
الف) خردمند باشند
ب) گاه و با اطلاع باشند
ج) با تجربه و کاردان باشند
د) خیرخواه باشند
ه) پرهیزگار و خدا ترس باشند
   سه نکته مهم درس:

1 – پیامبر گرامی اسلام در اغلب کارهای مهم اجتماعی با افراد لایق و مورد اعتماد مشورت می کرد. مشورت کردن و نظرخواهی از دیگر مسلمانان و محترم شمردن آنها جزء رفتار عمومی و سیره ِ آن حضرت بود.
2 – یکی از نشانه های جامعهِ اسلامی این است که : «مؤمنان کارهایشان را با مشورت، بین خود انجام دهند»
3 – باید با کسی مشورت کرد که : «خردمند ، دانشمند، کاردان، خیرخواه و خدا ترس باشد».
آیه ای از قرآن کریم:
ای پیامبر در کارها با مسلمانان مشورت کن و هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن و اقدام نما. (سوره آل عمران – آیه ی 159)
 


  بیندیشید و پاسخ دهید: درس 9:
1 – مشورت یعنی چه ؟

با هم اندیشیدن را مشورت گویند.  


 2 – پیامبر در جنگ خندق برای دفاع و رویارویی با مشرکان چگونه افرادی را برای مشورت دعوت فرمود؟ نتیجه مشورت چه شد؟

سران قبایل مدینه، و گروهی دیگر از مسلمانان عاقل و متعهد را برای مشورت و چاره اندیشی در مجلس فرا خواند – یکی از افراد مجلس به نام سلمان فارسی که ایرانی الاصل بود برخاست و گفت یا رسول الله بهتر است در اطراف شهر مدینه خندقی حفر کنیم، و تنها چند نقطه را برای عبور و مرور باقی بگذاریم. همهِ حاضرین نیز این طرح را قبول کردند  


  3 – براساس رهنمود امام صادق (ع) باید با چه کسانی مشورت کرد؟ پنج صفت را بگوئید.

خرمند باشند، آگاه و با اطلاع باشند، با تجربه و کاردان باشد، خیرخواه و نصیحت گو باشد، با تقوی و پرهیزگار باشد.  


  4 – نتیجه مشورت با افراد صالح و آگاه چیست؟ دو مورد مهم آن را بگویید.

با مشورت می توان از گنجینه اطلاعات و آگاهی های دیگران بهره مند شد. می توان به یک راه حل بهتر و صحیح تر رسید.  

+