عربی اول - درس هشتم - پشیمانی مغرور

   ترجمه درس پشیمانی مغرور

این دو درخت در جنگل هستند.
بزرگ و کوچک
بزرگ: من بلند و قوی هستم و تو کوچک و ضعیف.
درخت کوچک به شدت ناراحت شد.
در جنگل:
در روزی از روزها،
این دو مرد، دو تبر حمل می کنند.
مرد اول: به این دو درخت نگاه کن!
این درخت بلند و قوی است.
این درخت برای ساختمان (ساختن) خانه جدید مفید است.
مرد دوم: بسیار خوب! فکر خوبی است.
پس دو مرد شروع کردند به قطع کردن درخت بلند.
درخت بلند ... افتاد ....
واحسرتا (آه)
ای کاش من کوچک بودم!
   قواعد :

هدف این درس نیز در ابتدا آشنایی دانش آموز با کلمات جدید می باشد. دیگر اینکه یاد می گیریم، چگونه می توان یک اسم را برای دو شخص یا دو چیز به کار برد. این کاربرد را « تثنیه» می گویند. 

1– در زبان عربی می توانیم یک اسم را برای دو نفر یا دو چیز به کار بریم. وقتی می خواهیم اسمی بر دو شخص یا دو چیز دلالت کند، به آخر آن اسم «الف و نون» (انِ) یا «یاء و نون» (ینِ) اضافه می کنیم. این اسم که کاربردش مخصوص زبان عربی است (تثنیه) نام دارد. مانند:
مفرد (فرد شده) مثنی (تثنیه شده )
طفل : طِفْلانِ – طِفْلَیْنِ
طالب : طالبان – طالبَیْنِ
شجرة : شَجَرتانِ – شَجرتَیْنِ

2– همانطور که قبلاً برای اشاره به یک شخص و یا یک چیز از «هذا» استفاده نمودیم و اگر آن کلمه دارای « ة » باشد از «هذه» استفاده می نمودیم، اینک باید بدانیم برای اشاره به دو شخص یا دو چیز از « هذانِ – هذَیْنِ» و اگر آن کلمه دارای «ة» باشد از «هاتانِ – هاتَیْنِ» استفاده می کنیم. مانند:
هذا قلمُ. هذه شَجَرةُ.
هذان قَلَمانِ. هاتان شَجَرتان.
   تمرین های درس
1– با توجه به متن درس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف ) هَلْ قَطَعَ الرَّجُلانِ الشّجَرَتَیْنِ.  لا ، قطع الرجلان الشجرة الباسقة .
ب ) مَنْ بَدأََ بِقطع الشّجرة الباسقة؟ بدأ الرّجلانِ بقطع الشجرة الباسقة .
ج ) أیْنَ کانَتِ الشّجرتانِ؟  کانت الشجرتان فی الغابة 
 .  2– مفرد اسم های مثنی و مثنای مفردهای زیر را بنویسید :

الف ) رجل :‌رجلان ، رجلین
ب) شَجَرتانِ : شجرة

ج ) کتاب :کتابان ، کتابین

د ) طبیبان  : طبیب
ه) قویّتان  : قویّة
ی ) صغیرةُ  :‌صغیرتان ، صغیرتین  3 – با توجه به تصویر پاسخ هر سوال را با علامت * مشخص کنید :

١- القلمان علی الکتاب *

٢ - نعم ، هاتان الحمامتان فوق السیارةِ *

٣ - هذان الرجلان فی السیارة *

۴ - هذان الطالبان خَلفَ السَّیارة *

۵ - لا ، فی الصورة سیارةٌ *

۶ - نعم ،  فی الصورة شجرةٌ *

۴ - کدام کلمه از گروه « الف» با گروه « ب» مناسب است ؟ آنها را با خط به هم وصل کنید:

(الف )            (  ب)

هذه                 شجرةُ

هذانِ               کتابانِ

هاتانِ             حمامتانِ
اَلْمِفتاحانِ         فی الغرفة
القلمانِ            فی المحفظة
   کلمات جدید

هاتان -> این دو

کبیرةٌ -> بزرگ

باسقةٌ -> بلند

أنتِ ، أنتَ -> تو

ضعیفَةٌ -> ناتوان

حَزنَت -> ناراحت شد

یوم - أیام -> روز - روزها

یحمل - > حمل می کند

فأس -> تیشه ، تبر

اُنظُر -> نگاه کن

هاتین - > این دو (مونث)‌

بناء -> ساختمان

حَسَناً -> بسیار خوب

جَیِّدَةٌ -> خوب

بَدَأَ -> شروع کرد

قَطَعَ -> برید ، قطع کرد

سقطت-> افتاد

یا للحسرة -> واحسرتا ، آه

یا لیتنی -> ای کاش من ...!

کان ، کانت -> بود

کُنتُ -> بودم

 

قالت -> گفت
الْمفتاحانِ -> جمع مفتاح (کلید)
یَذْهَبُ -> می رود

+