عربی دوم راهنمایی درس اول

عربی سال دوم راهنمایی     نمونه سوال درس اول

الدرس الاول درس اول

کانَ الرَجُلانِ فی مدینةٍ . مَکّارٌ ... و ساذَجٌ ... دو مرد در شهری بودند . حیله گر و ساده لوح

ذَهَبَ هذانِ الرّجُلانِ إلی خارِجِ المَدینَةِ. این دو مرد به بیرون شهر رفتند

وَ بَعد مُدَّةٍ کَسَبا أموالاً کَثیرةً . و بعد از مدتی اموال زیادی به دست آوردند

قال السّاذجُ : ساده لوح گفت :

نأخُذُ قِسماً مِنَ الأموالِ و نَدفِنُ الباقیَ تَحتَ الشّجَرَةِ . قسمتی از اموال را بر می داریم و بقیه را زیر درخت دفن می کنیم

فَقَبِلَ صَدیقُه . پس دوستش قبول کرد

بَعد أیّامٍ ... بعد از چند روز

و بعد مُدّةٍ  و بعد از مدتی

ذهب المَکّارُ و أخَذَ الأموالَ . حیله گر رفت و اموال را برداشت

جاء صَدیقُه و قال : أنا محتاجٌ إلی مالٍ ... نَذهَبُ و نأخُذُ الأموالَ . دوستش آمد و گفت : من به پول نیاز دارم . می رویم و اموال را بر می داریم .

فذهَبا معاً ... پس با هم رفتند

و عندما وصلا إلی تلک الشّجرةِ ما وَجَدَا الأموالَ! هنگامی که به آن درخت رسیدند اموال را نیافتند

1 - عجیبٌ ... ها ...  أنتَ سَرَقتَ الأموالَ !! عجیب است ... ها ... اموال را تو دزدیدی !!

2 – کَلّا ... ! واللهِ ... ! لا ... ! نه ... به خدا ... نه

3 – نعم ... اَلسّارِقونَ هکَذا ! بله ... دزدان این چنین هستند !

فَذَهبا عندَ القاضی ... پس نزد قاضی رفتند

مَن سَرَقَ الأموال َ ؟ چه کسی اموال را دزدیده است ؟

واللهِ ... إنَّ هذا الرَّجلَ سَرَق الأموالَ . به خدا قسم ... همانا این مرد اموال را دزدیه است .

هَل عِندکَ شاهدٌ ؟ آیا شاهدی داری؟

نعم ... ! اَلشَّجَرةُ ... ! بله ... ! درخت ... !

تَعَجَّبَ القاضی ... قاضی تعجب کرد ...

بعدَ یومٍ : ذهب القاضی عندَ الشَّجَرَةِ ... بعد از یک روز : قاضی نزد درخت رفت

أیَّتُهَا الشَّجَرَةُ !  مَن سَرَقَ الأموالَ ؟ ای درخت ! اموال را چه کسی دزدیده است ؟

فَسَمِعَ صوتَاً : ذلک الرَّجُلَ . . .  سَرَقَ الأموالَ !  پس صدایی شنید : آن مرد .... اموال را دزدیده است!

تَعَجّبَ  القاضی کَثیرَاً ! قاضی بسیار تعجب کرد !

وَ عَلِمَ أنَّ شخصاً داخلَ الشّجَرَةِ . فأمَرَ بِجَمعِ الحَطَبِ و أشعَلَ النّارَ حولَ الشّجرةِ . و فهمید که شخصی داخل درخت است . پس دستور داد هیزم جمع کنند . و دور درخت آتش روشن کرد

فَخافَ ذلک الشّخصُ و خَرَجَ منها . پس آن شخص ترسید و بیرون آمد از آن (منظور از درخت)

فظَهَرَ المَکرُ وافتَضَحَ المکّارُ ! پس حیله آشکار شد و حیله گر رسوا شد .

******************************

قواعد درس اول عربی سال دوم راهنمایی (جلیلی)

کلمه:  یا اسم است یا فعل است و یا حرف است

اسم  (معمولاً همراه «الـ» یا « تنوین»  می آید ) برای معرفی اشیاء و اشخاص به کار می رود : مانند علی – حسن – حسین – میز – کتاب – درخت و ...

اسم یا مذکر است و یا مونث :

مونث: بعضی از اسمها به حرف « ة » ختم می شوند که به این اسمها مونث می گوئیم . مثل  : الجنة  _ الشجرة

***************************

مذکر : به بیشتر اسم هایی که دارای این علامت نیستند مذکر می گوئیم .

مثل : الیوم  _  الحقّ کتابٌمصدقٌ

***************************

مفرد – مثنی – جمع

مفرد : یک نفر – یک چیز  : إیمان - مومن  - مریم – علی

مثنی : دونفر – دو چیز : عالمان – مسلمین

جمع : بیش از دو نفر : مومنون – مسلمات – کُتب

***************************

انواع جمع : جمع مذکر سالم – جمع مونث سالم – جمع مکسّر

علامت جمع مذکر سالم : ونَ - ـینَ :  مومنون - عالمونَ – سامعینَ – خاشعین

علامت جمع مونث سالم : ات : مومنات – اطلاعات -  مسلمات – جنّات

جمع مکسّر : جمعی است که علامت جمع مذکر سالم و علامت جمع مونث سالم (ونَ - ـینَ - ات) نداشته باشد مثل  : عقلاء – شهداء – مساجد  - ایّام  - اسماء

***************************

اسم های اشاره

اشاره به نزدیک  **********

هذا  (اسم اشاره مذکر)    هذه (اسم اشاره مونث)

مثل : هذا صراطٌ مستقیم       -       هذه الشجرة

اشاره به دور **********

ذلک (اسم اشاره مذکر ) _ تلک (اسم اشاره مونث)

مثل : ذلک فضل الله .      _      تلک الجنة

اسم های اشاره مثنای مونث  ********** : هاتانِ   -  هاتینِ

اسم های اشاره مثنای مذکر : **********هذانِ  -   هذینِ

اسم های اشاره جمع  :          **********  هولاءِ  -  اولئک

***************************

 

ادوات استفهام (کلمات پرسشی )

ما =  چه چیزی ؟  مانند : ما هذا؟ این چه چیزی است ؟

مَن = چه کسی ؟ مانند : مَن هوَ ؟ او چه کسی است ؟

أینَ = کجا ؟     مانند : أین الکتاب ؟ کتاب کجا است ؟  در جواب پرسشی که با « أین » پرسیده شده است از کلماتی مانند « تحت ، فوق ، جنب ، أمام ، خلف ، علی ، فی » استفاده می کنیم .

هَل = آیا ؟ مانند : هَل انتَ ذَهَبتَ ؟ آیا تو رفتی (مفرد مذکر مخاطب)  ؟  در جواب پرسشی که با  « هَل » پرسیده شده است از « نعم » یا « لا» استفاده می کنیم . مثل :  نعم انا ذَهَبتُ . بله من رفتم. (متکلم وحده)

أ = آیا آلَم تره ؟ آیا ندیدی ؟

کیفَ = چگونه ؟ چطور؟ مانند : کیفَ حالک؟ حالت چطور است ؟

***************************

فعل دارای زمان و مفهوم انجام کار یا داشتن حالت است . مانند ذَهَبَ  (رفت) - کَتَبَ (نوشت)

فعل های ماضی – فعل های مضارع

جدول چهارده صیغه فعل ماضی و مضارع همراه با ضمایر: اصل فعل (ریشه) : ذهب

شخص

جنس

عدد

شماره صیغه

ضمایر منفصل

فعل ماضی

ضمایر متصل

علامت صیغه ماضی

فعل مضارع *

 

 

 

غایب

 

مذکر

مفرد

1

هو

ذَهَبَ

ـه

ندارد

یَذهَبُ

مثنی

2

هُما

ذَهَبا

ـهما

ا

یَذهبان

جمع

3

هم

ذَهَبوا

ـهم

وا

یَذهَبونَ

 

مونث

مفرد

4

هی

ذَهَبَت

ـها

ت

تَذهَبُ

مثنی

5

هُما

ذَهَبَتا

ـهما

تا

تَذهَبان

جمع

6

هنَّ

ذَهَبنَ

ـهنّ

نَ

یَذهَبنَ

 

 

 

مخاطب

 

مذکر

مفرد

7

انتَ

ذَهَبتَ

ـکَ

تَ

تَذهَبُ

مثنی

8

انتما

ذَهَبتُما

ـکما

تُما

تَذهَبان

جمع

9

انتم

ذَهَبتُم

ـکم

تُم

تَذهَبونَ

 

مونث

مفرد

10

انتِ

ذَهَبتِ

ـکِ

تِ

تَذهَبینَ

مثنی

11

انتما

ذَهَبتُما

ـکما

تُما

تَذهَبانِ

جمع

12

انتُنَّ

ذهَبتُنَّ

ـکنَّ

تُنَّ

تَذهَبنَ

 

متکلم

وحده (مونث و مذکر) مفرد

13

انا

ذَهَبتُ

ـی

تُ

أذهَبُ

مع الغیر (مونث و مذکر) مثنی و جمع

14

نحن

ذَهَبنا

ـنا

نا

نَذهَبَ

* علامت های فعل مضارع :  « یـ - تـ - أ – ن » در اول  و « ان – ون - ن – ین » در آخر

***************************

 

حروف اصلی کلمه :

هر کلمه دارای سه حرف اصلی می باشد که در تمام هم خانواده های آن کلمه تکرار شده است و بقیه حروف زائد می باشند .

مثال: (ک – ت – ب ) در کلمات ß کاتب ، مکتوب ، کتاب  در کلمه «مکتوب» (ک ت ب ) حروف اصلی و (م و ) حروف زائد هستند .

مثال دوم : (ج – ل – س ) در کلمات ß جالس ، جلوس ، مجالس در کلمه «مجالس» (ج ل س ) حروف اصلی و (م ا ) حروف زائد هستند .

***************************

حرف حرفها غالباً همراه اسم یا فعل به کار می روند. مانند : فی الصّف – علی المنضدة

+