چرا قرآن به زبان عربی است؟

چرا قرآن به زبان عربی است؟

عربی بودن قرآن براساس اصل کلی ( وما ارسلنا مِن رسول الاّ بلسان قومه ) صورت گرفته است .

یعنی که ما هیچ پیامبری رانفرستادیم مگر به زبان قومش.

دوم اینکه : به عقیده زبان شناسان ، زبان عربی نسبت به سایر زبانها بسیار گسترده تر واز قابلیت بیشتری برخوردار است .

سوم : عربی بودن قرآن در انتقال بهتر اسرار حقایق  ومعارف قرآن موثر است  

چهارم : نزول قرآن به لسان عربی مبین یعنی روشن ، گویا وفصیح آن را از سایر لهجه های عربی ممتاز ساخته است .

 

+