چه کنیم تادرسال تحصیلی موفق باشیم؟

چه کنیم ؟ من اصلاْ استعداد درس خواندن ندارم . نمیدانم چرا مطالب درسی ام راخیلی زود فراموش میکنم ؟ شایدشماجزو دانش آموزانی باشید که اینگونه جملات ورد زبانشان است واز کسب نمرات پایین رنج میبرند . در این صورت مطالب زیررابخوانید.

براساس بررسی های انجام شده افرادی که در تحصیل خود موفق بوده اند همواره روش صحیحی رابرای مطالعه اتخاذ می کردند . یکی از مهمترین ومعروفترین این روشها (روش پسختام ) است .که دارای ۶مرحله میباشد .

۱- پیش خوانی : هدف اصلی این مرحله از یکسو یافتن یک دید کلی نسبت به موضوع موردمطالعه واز سویی دیگر ارتباط دادن میان بحثهای مختلف آن موضوع است .

۲- سوال کردن ازخود : دراین مرحله درباره موضوع موردمطالعه وبه منظور افزایش دقت در یادگیری سوالاتی برای خودتان مطرح کنید.

۳- خواندن دقیق : هدف این مرحله درک جزئیات وکلیات وهمچنین دریافت پاسخهایی مناسب برای سوالات مرحله قبل است .

۴- تفکر: این مرحله با هدف گسترش وبسط معانی انجام میشود .

۵- از حفظ گفتن : هدف این مرحله بیان موضوع به زبان خودتان است  .

۶- مرور کردن : هدف آگاهی یافتن از نحوه ومیزان یادگیری موضوع مورد مطالعه است .

 حال اگر تاکنون در روش مطالعه خود با مشکل مواجه بوده اید به جای اینکه خودرا به بی استعداد بودن محکوم کنید نواقص رابرطرف ونسبت به اصلاح روش مطالعه خود اقدام کنید .

علاوه بر اینها مکان درس خواندن وبرنامه ریزی مناسب هم در موفقیت شما نقش عمده ای راایفا میکنند .

همواره به خاطر داشته باشید که تدریس معلم یا دبیر ۲۰%  یادگیری شما راتشکیل می دهد و۸۰ % مابقی نتیجه تلاش وکوشش خود شما می باشد .

 

+