خلقت آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست در چه مدت بوده است ؟


 

آیه "إنّ ربّکم الله الذی خلق السموات والأرض فی ستة أیام"(١) گذشته از معنای شش روز، سؤالهایی

را تداعی می‌کند که به برخی از آنها اشاره می‌شود: الف: آیا منظور خصوص آسمانها و زمین است یا

اعم از آنچه در بین آنهاست؟ ب: در این صورت که مقصود اعم از آسمانها و زمین و آنچه در بین آنهاست

باشد، آسمانها در چند روز خلق شده، زمین در چند روز آفریده شده، و آنچه بین آسمانها و زمین واقع

است در چند روز خلق شده است؟ پاسخ این پرسشها را می‌توان از انضمام سایر آیات خلقت نظام

کیهانی به آیه مزبور و با بررسی منطوق، مفهوم، مسکوت و محذوف استنباط کرد؛ زیرا آنچه به پرسش

اول پاسخ می‌دهد این است که موجودهای بین آسمان و زمین مشمول و مندرج است در آیه اول که به

منزله متن است و از این رو در برخی آیات ذکر شده است؛ مانند: "الذی خلق السموات والأرض وما

بینهما فی ستة أیام"(٢) و آنچه به سؤال دوم جواب می‌دهد این است که آفرینش آسمانها در دو روز

انجام شد: "ثم استوی إلی السماء وهی دخانٌ فقال لها وللأرض ائتیا طوعاً أو کرهاً قالتا أتینا طائعین *

فقضـیهنّ سبع سموات فی یومین..."(٣) ، و آنچه به پرسش سوم پاسخ می‌دهد این است که خلقت

زمین در دو روز واقع شد: "قل أئنّکم لتکفرون بالذی خلق الأرض فی یومین وتجعلون له أنداداً ذلک ربّ

العالمین"(۴)، و اما آنچه به سؤال چهارم جواب می‌دهد این است که آفرینش آنچه در بین آسمانها و

زمین قرار دارد در دو روز واقع شد و این پیام را از جمع‌بندی نهایی و کسر چهار روز یاد شده از مجموع شش روز می‌توان استظهار کرد.

 

١ ـ سوره اعراف، آیه 54. ٢ ـ سوره فرقان، آیه 59. ٣ ـ سوره فصلت، آیات 11 ـ 12. ۴ ـ سوره فصلت، آیه 9. مأخذ: (تسنیم، ج ١، ص ١٢۵)

 

+