نمونه سوال عربی دوم درس اول و دوم

امتحان عربی دوم راهنمایی – مدرسه شهید آزادی – مهرماه 88

 

 

1 – معنی لغات زیر را بنویسید . (5/2 نمره )

 

ساذَجٌ :                  معاً :            افتَضَحَ:                  الحَطَبِ :                نَدفِنُ :

جائِعَاَ :                   رأس :          قَذَفَ:                     هَرَبَت :                  نَظَرُهُ :

2 – ترجمه های ناقص را کامل کنید . (1 نمره )

الف) اَمَرَ القاضی بِجَمَعِ الحَطَب . قاضی دستور داد ......................... جمع کنند .

ب) صَرَخَ الصّیّادُ وَ هَرَبَت الغَزالَةُ . شکارچی فریاد زد و آهو ............................... .

3 – فقط کلمه های مشخص شده را از عربی به فارسی  و از فارسی به عربی ترجمه کنید . (1 نمره)

الف) وَعِندَما وَصَلا إلی تِلکَ الشَجَرَةِ ما وَجَدا الاَموالَ!

ب) شکارچی به جنگل آمد .

 

4 – جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید . (4 نمره )

الف) کانَ الرَّجُلانِ فی مَدینَةٍ .

ب) هَل عِندَکَ شاهِدٌ ؟

ج) فَخافَ ذلِکَ الشَّخصُ وَ خَرَجَ مِنها.

د) فَظَهَرَ المَکرُ وَافتَضَحَ المَکّارُ !

هـ) ثُمَّ وَقَفَت قَلیلَاً تَحتَ الشَّجَرَةِ .

و) فَوَقَعَ نَظَرَهُ علی الغَزالَةِ .

ز) فَحَمَلَ حِجارَةً مِن سِجّیل ٍ.

ح) ماذا حَدَثَ ؟ !

5 – جمله های زیر را به عربی ترجمه کنید . (2 نمره )

الف) در روزی از روزها .

ب) آیا او کبوتر است ؟

ج) بسیار خوب ... بسیار خوب ... این غذایی خوشمزه است .

د) پس پیش قاضی رفتند .

6 – جدول زیر را کامل کنید . (2 نمره )

کلمه

جمع مذکر سالم

جمع مونث سالم

جمع مکسَّر

مفرد

مفلِحونَ

 

-

 

مفلح

خاشِعینَ

خاشِعینَ

-

-

 

أسماء

 

 

 

 

جَنّات

-

 

 

 

مساجِد

-

-

 

 

7 الدِّراساتُ القرانیَّةُ . با توجه به ترجمه ی آیات زیر در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید . (5/1 نمره)

عَلِمَ – کَثیرة – أَمَرَ – حَمَلَ – شیء – یوم

الف) قُل ......... رَبّی بِالقِسطِ . بگو پروردگارم به عدالت امر کرد .

ب) کَم مِن فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَت فِئَةٍ ............... بِإذنِ اللهِ . چه بسا گروه اندکی که به اذن خداوند بر گروه بسیاری غلبه کردند .

ج) هُوَ بِکُلِّ ................ عَلیمٌ .

8 – جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب با استفاده از کلمه های داخل پرانتز پر کنید . (2 نمره )

الف ) اَلطّالباتُ ................ الدَّرسَ . (سَمِعَ)

ب) اَلطّالبانِ ................... الی المَدرَسَةِ . (وَصَلَ)

ج) فائزَةُ وَ سَعیدَةُ ...................إلی المدرسَةِ . (رفتند )

د) ............. ذَهَبَت . (ضمیر ) قسمت د را با ضمیر مناسب پر کنید .

9 – کلمه های جدول « الف» را به کلمه های مورد نظر در جدول «ب» وصل کنید . (2 نمره )

الف

ب

سَمِعَتا

چند مرد

وَقَعوا

چند زن

فَهِمنَ

دو پسر

سَمِعا

 

دو دختر

نَظَروا

عَمِلا

حَمَلنَ

أخَذا

10 – انضباط و فعالیّت کلاسی  (2 نمره )  شامل موارد زیر:

    انضباط  شامل : توجه به درس در کلاس ، صحبت نکردن به هنگام تدریس ، نداشتن غیبت ، نداشتن تذکر در کلاس ، عدم اخراج از کلاس و ... (1 نمره )

فعالیت کلاسی  شامل : سوالاتی که حین تدریس پرسیده می شود ، خواندن و ترجمه کردن درس در کلاس ، پاسخ به سوالاتی که در کلاس به عمل می آید ، حلّ تمرینات و ... (1 نمره )

توضیحات دبیر:                                                                                   

 

                                                                                     

 


موفق باشید – جلیلی    امضاء ولی دانش آموز        تلفن تماس با اولیا

+