نمونه سوال قرآن اول از درس های اول و دوم

1 – معنی کلمات زیر را بنویسید .

الف) اَلَّذینَ:              ب) اِله :                 ج) زمانی که :             د) هدایت نمی کند:

هـ) هُم :                  و) لا :                    ز) ـه :                       ح) اِنَّ :

 

2 – معنی ترکیب های زیر را بنویسید .

الف) مِنَ الظُّلُماتِ:             ب) مِنَ اللهِ:              ج) اِلَیِکُم:              د) لـِبنَی اِسرائیل:

 

3 – ترجمه عبارت های قرآنی زیر را بنویسید .

الف) یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِِ:

ب) لا اِلهَ اِلّا هُوَ :

ج) وَ اللهُ لا یَهدی القَومَ الظّالِمینَ :

د) وَاِذ قالَ مُوسی لِقومِه ی :

 

4 – ترکیب های زیر را مانند نمونه تفکیک کرده و معنی آن را بنویسید.

ردیف

ترکیب

تفکیک

معنا

1

بِسمِ اللهِ

بـ ِ + اِسمِ + اللهِ

به نام خدا

2

اِلَی اللهِ

 

 

3

یُخرِجُهُم

 

 

 

+