عربی سوم راهنمایی

لغات و معنی درس اول سال سوم :

إذا = زمانی که ، هنگامی که  

أسلَمتُ = تسلیم شدم

وأسلَمتُ مع ... = همراه سلیمان (ع) در برابر خدا، پروردگار جهانیان ، تسلیم شدم

أفسدوا = فاسد کردند ، فساد ایجاد کردند

إنَّ المَلوکَ ... = پادشاهان چون به شهری درآیند در آن جا فساد ایجاد می کنند ...

أقویاء = جمع قوی : نیرومند

تَحکُم = حکومت می کند

تَفَقُّد = پرس و جو کردن ، جویا شدن

زُجاج = شیشه

عَرش = عرش ، تختِ حکومت

غَضِبَ ــَ = عصبانی شد ، خشمگین شد

غیاب = غایب بودن ، حاضر نبودن

کِتاب = نوشته ، نامه

کَشَفتُ = کشف کردم ، پی بردم

مَلأ= بزرگان

ملوک = جمع مَلِک : پادشاه

میاه = جمع ماء : آب

وُصول = رسیدن

یَعبُدون = پرستش می کنند

ترجمه درس: قصر شیشه ای  - درس اول

سلیمان (ع) سپاهی قوی از انسانها و پرندگان و حیوانات داشت. در روزی از روزها . سلیمان برای جویا شدن از سپاهش خارج شد . پس به دقّت نگاه کرد و پرسید؟ هدهد کجاست ؟ پرندگان : ای سرورما ! ... همین حالا برای کاری رفت . سلیمان (ع) به خاطر غیبت هدهد خشمگین شد ! بعد از چند ساعت هدهد بازگشت ... – ای هدهد کجا رفته بودی ؟ ! – ای سرور من ! چیز عجیبی کشف کرده ام ... ! – چه چیزی کشف کرده ای ؟ ! زنی را پیدا کرده ام که در سرزمین «سبا» حکومت می کند و سپاهی نیرومند و بزرگ دارد و ... و مردم در آن سرزمین خورشید را پرستش می کنند و به غیر از خدا سجده می کنند... !!! – عجیب است ... آیا راست می گویی ؟! – بله ... ! بله ... ! ای سرور من ... پس سلیمان (ع) برای ملکه «سبا» نامه ای نوشت ( همانا این از طرف سلیمان است و همانا به نام خداوند بخشنده مهربان است ) در قصر ملکه      ملکه  : این نامه ای است که از ما می خواهد دینمان را ترک کنیم ! وزیران : ما قوی هستیم و از آنها نمی ترسیم ...! ملکه : نه ... نه ... من به نزد او می روم . ( همانا هنگامیکه پادشاهان به شهری درآیند در آن جا فساد می کنند ) . در قصر سلیمان  سلیمان : ای بزرگان ! تخت ملکه سبا را قبل از رسیدن خودش از شما می خواهم . سپس سلیمان (ع) فرمان داد روی آب های دریا قصر شیشه ای درست کنن. ملکه در قصر شیشه ای  عجبا ، شگفتا ... این تخت من است ... ! این آب است ... این دریا است ... ! من الآن غرق می شوم ... !! سلیمان : نه ... نه ... این شیشه است ، آب نیست ... ! ملکه : این معجزه است ... ! پس ملکه روبه آسمان کرد و گفت : (خدایا من به خودم ستم کرده ام و همراه سلیمان به پروردگار جهانیان تسلیم شدم .

قواعد مربوط به درس اول سال سوم :

علامت های فعل ماضی و مضارع

جدول چهارده صیغه فعل ماضی و مضارع همراه با علامت ها و حروف مضارعه و ضمایر: اصل فعل (ریشه) : نَصَرَ

شخص

جنس

عدد

شماره صیغه

ضمایر

فعل ماضی

علامت صیغه ماضی در آخر کلمه

حروف مضارعه (یـ تـ أ ن)

در اول

فعل مضارع *

علامت صیغه مضارع در آخر کلمه

 

 

 

غایب

 

مذکر

مفرد

1

هو

نَصَرَ

ندارد

یـَ

یَنصرُ

ندارد

مثنی

2

هُما

نَصَرا

ا

یـَ

ینصران

ان

جمع

3

هم

نَصَروا

وا

یـَ

یَنصرونَ

ون

 

مونث

مفرد

4

هی

نَصَرَت

ت

تـَ

تَنصِرُ

ندارد

مثنی

5

هُما

نَصَرَتا

تا

تـَ

تَنصرانِ

ان

جمع

6

هنَّ

نَصَرنَ

نَ

یـَ 

یَنصرنَ

نَ

 

 

 

مخاطب

 

مذکر

مفرد

7

انتَ

نَصَرتَ

تَ

* * تـَ

تَنصرُ

ندارد

مثنی

8

انتما

نَصَرتُما

تُما

تـَ

تَنصرانِ

انِ

جمع

9

انتم

نَصَرتُم

تُم

تـَ

تَنصرونَ

ونَ

 

مونث

مفرد

10

انتِ

نَصَرتِ

تِ

تـَ

تَنصرینَ

ینَ

مثنی

11

انتما

نَصَرتُما

تُما

تـَ

تَنصرانِ

انِ

جمع

12

انتُنَّ

نَصَرتُنَّ

تُنَّ

تـَ

تَنصِرنَ

نَ

 

متکلم

وحده (مونث و مذکر) مفرد

13

انا

نَصَرتُ

تُ

*** أ

أنصرُ

ندارد

مع الغیر (مونث و مذکر) مثنی و جمع

14

نحن

نَصَرنا

نا

*** نَـ

نَنصِرُ

ندارد

 

 نکته :

- در فعل ماضی

þصیغه «مثنی مذکر مخاطب» و «مثنی مونث مخاطب» به یک شکل نوشته می شود.(نَصَرتُما) (مثل هم هستند ) صیغه های شماره« 8 »و «11» در جدول.

þ اولین صیغه ی فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود و هیچ علامتی ندارد. ( نَصَرَ )

- در فعل مضارع

þصیغه های «مفرد مونث غایب» و «مفرد مذکر مخاطب» به یک شکل به کار می روند (یَنصرُ) صیغه های شماره «4» و «7» در بالا .

þصیغه های « مثنی مونث غایب » و « مثنی مذکر مخاطب » و « مثنی مونث مخاطب » به یک شکل به کار می روند . ( تَنصرانِ )  صیغه های شماره «5» و « 8» و «11»  در جدول.

* علامت های فعل مضارع :  « یـ - تـ - أ – ن » در اول  و « ان – ون - ن – ین » در آخر

*** « أ » و « نـ » علامت حروف مضارعه برای متکلم وحده و مع الغیر می باشند .

þهمه صیغه های مذکر غایب با حرف « یـ » شروع می شوند . شماره های 1 تا 3 در جدول. ( ینصرُ – یَنصرانِ – یَنصرونَ )

þصیغه های مفرد و مثنی مونث غایب با حرف « تـ » شروع می شوند . شماره های 4 و 5 در جدول . ( تَنصرُ – تَنصرانِ )

þصیغه ی جمع مونث غایب با حرف « یـ » شروع می شود . شماره 6 در جدول ( یَنصرنَ ) .

** همه صیغه های مخاطب با حرف مضارعه ( تـ ) شروع می شوند.

þدر مضارع پنج صیغه وجود دارد که به آخر آنها هیچ علامتی اضافه نمی شود ، آنها عبارتند از :

{(صیغه شماره 1 =  یَنصرُ) – (صیغه شماره 4 =  تَنصرُ )– (صیغه شماره 7 =  تَنصرُ) – (صیغه شماره 13 =  أنصرُ) – (صیغه شماره 14 =  نَنصرُ )}

یادآوری : برای ساختن فعل ماضی

   ریشه ی فعل + علامت صیغه ها E فعل ماضی

یک مثال :نَصَرَ  +          تُما            E نَصَرتُما

برای ساختن فعل مضارع:

یک مثال:

علامت مضارع ( یـ تـ أ ن ) + ریشه ی فعل  + علامت صیغه ها E فعل مضارع

یـ        +   نصر         +        ان      E  یَنصرانِ

+