عربی سوم درس هفتم

درس هفتم عربی سال سوم راهنمایی

 

درس هفتم

ترجمه درس آه دخترکم

این مرد کفاش است.

او زیاد کار می کند.

تو زیاد کار می کنی.

پزشک کار کردن را ممنوع کرده است.

بیماری خطرناک است.

من می دانم ولی زندگی سخت است.

من مجبورم.

صاحب خانه فردا اجاره اش را می خواهد.

مریم این سخنان را شنید.

پس شرمنده شد.

چه کنم؟

درس و مدرسه را رها کنم؟

نه ... نه ... !

آهان، یافتم! بهترین راه است!

در روز بعد

بعد از خوردن شام همگی به خواب رفتند.

ولی مریم

پس ، بعد از مدت کمی برخاست.

و به اطاق کار رفت.

و تا طلوع صبح کار کرد.

صبح روز بعد

عجیب است ! چه کسی این کفشها را درست کرده است؟

مرد در حسرت است.

پس از روزها و ماهها

در شبی

مریم خسته بود،

ولی به اطاق کار رفت.

و بعد از ساعتی مریم چرتش برد.

و در صبح زود

پدر برای خواندن نماز بیدار شد.

آنجا نور است ! چه کسی در اطاق است ؟ حتماً دزد است.

پس به اطاق نگاه کرد.

به آرامی درب را باز کرد.

پس با دقت نگاه کرد.

این مریم است ؟!

آه دخترکم

 

 

قواعد:

 جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله

 - جمله ای که با اسم شروع شود جمله اسمیه نام دارد.

جمله اسمیه در زبان عربی از ۲ قسمت اصلی تشکیل شده است:

۱ – مبتدا

۲ – خبر

 

ویژگی های مبتدا:

- مبتدا همواره مرفوع است یعنی یکی از علامتهای رفع (  ُ -ٌ ) را داراست.

- مبتدا می تواند اسم خاص – دارای ال با تنوین – ضمیر منفصل و اسم اشاره باشد.

 

خبر:

اسم مرفوع که معمولاً با تنوین است. مانند : امامُ – مفیدُ

(در ابتدای جمله) شرح مبتدا

مبتدا  +  خبر         =        جمله اسمیه

اسم   +  اسم یا فعل یا حرف و اسم 

 خبرهایی که اسم هستند دارای علامت رفع ( ضمه یا تنوین با ضمه ) هستند .

 بعضی جمله ها با اسم شروع می شوند.جمله هایی که با اسم شروع می شوند ، اسمیه هستند.

یک جمله ی اسمیه است. « اَللهُ علیم »  

اسمی که در اول جمله می آید ، به یک خبر  نیاز دارد تا معنای جمله کامل شود.

به اسمی که در آغاز جمله می آید ، مبتدا می گوییم.

به آن قسمت از جمله که معنی و مفهوم مبتدا را کامل می کند ، خبر می گوییم.

مبتدا همیشه دارای علامت رفع ٌُ (ضمه یا تنوین رفع) است.

خبرهایی که اسم هستند ، دارای علامت رفع ٌُ (ضمه یا تنوین رفع) هستند.

مبتدا اگر ال نداشته باشد ، معمو لاً  تنوین می گیرد.

کلمه ای که ال داشته باشد ، تنوین نمی گیرد.

 چرا کلمه ی« فاطمة »  در جمله ی« فاطِمةُ  طَبیبةٌ » تنوین ندارد؟

زیرا نام اشخاص اگر مؤّنث باشد ، تنوین نمی گیرد.

 چرا خبر جمله ی«. علیُّ ذهبَ إَِلى الْمدر سةِ »  دارای علامت رفع نیست؟ چون فقط خبر هایی که اسم هستند ، دارای علامت رفع ٌُ (ضمه یا تنوین رفع) هستند و خبر این جمله ، فعل است.

 خبر بر سه نوع است :

1-     اسم  :   علیٌ مُعَلّمٌ

2-      فعل  : علیٌ یَذهَبُ

3-      حرف و اسم  : علیٌ فی البَیتِ .

 

تمرینهای درس هفتم

1 - با توجه به متن درس در مقابل پاسخ صحیح علامت × بگذارید:

الف ) ماذا عَمِلَت مریم ؟

۱ – تَرَکَتْ المدرسه  

۲ – ذهبت لمساعَدَة والدِها  þ

3- شَعَرَت بِالضَّعفِ

ب ) کیف وَجَدَ الوالد بِنتَه ؟

۱ – فی الثوم þ

۲ – مشغول بالعمل

3 – جالسة علی الاحذیةِ

ج) متی فهم الوالد سرَّ الاحذبة ؟

1 – فی لیلةٍ

2 – فی المنتَصف اللیل

3 – فی یوم قبل طلوع فجر þ

2 – برای هر تصویر ، یک جمله ی اسمیه ی مناسب بنویسید .

 1 – الطالب یخرجُ من البیت . الطالب یذهبُ الی المدرسةِ

2 – هولاء الاشجار .-  هذه الغابة . 

3 – الطائرُ یَطیرٌ . – الطائرُ فی الفضاء

4 – الطفل جالسٌ . – الطفل علی الکرسیِ

5 – الکتاب علی علی المحفظة . – المحفظة تحت الکتابِ

6 – الاسَدُ یأکُلُ الطَّعامَ . – هذا الاسَدُ یأکِلَ للحم.

3- در جاهای خای کلمه ای بگذارید (خبر) که به همراه اسم اول ( مبتدا ) یک جمله معنا دار درست شود.( جمله ی اسمیه )

 

مبتدا

خبر

الف) المعلمُ

..یَقرَآُ...

ب ) الوالِدُ

...صغیرٌ ...

ج) الْبَحْرُ

...هائجٌ...

د) الْبیْتُ

...جمیلٌ...

ه) الله

...علیمٌ...

 

4 – از کلمات پراکنده ی زیر ، جمله ی اسمیه ی مناسب بسازید .

الایمانِ – مِن – النظافَةُ : النظافَةُ مِن الایمانِ

بَدَأت – المعلِّمَةُ – بِالدَّرسِ : المعلِّمَةُ بَدَأت بِالدَّرسِ

خَلَقَ – السَّماواتِ – اللهُ : اللهُ خَلَقَ السَّماواتِ

اَلعبادَ – یَرزُقُ – اَلرَّحمانُ : اَلرَّحمانُ یَرزُقُ اَلعبادَ

5 – در عبارت های زیر حرکت (إعراب ) مبتدا و خبر را قرار دهید .

1 اَلصِّدقُ نَجاةٌ

2 اَلسِّرُ أمانَةٌ

3 اَلغَضَبُ مِفتاحٌ لِکُلِّ شَرٍّ

4 الثَّروَةُ فانیةٌ

6 – آیات زیر را با دقت بخوانید و ترجمه کنید .

1 – والله علی کل شیء شهیدُ .  و خدا بر همه چیز گواه است .

2 - الحمدُلله رب العالمین . سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است .

3 – والنجوم مُسَخّرات بأمرِه  . و ستارگان رام شده به فرمان او هستند .

4 - الله لطیف بعباده . خدا نسبت به بندگانش مهربان است .

کلمات جدید

أحذَیة = ج حذا، کفش

باکر = صبح زود

تعبة = خسته، کوفته

تناول = خوردن، تناول کردن

حدیث = سخن، صحبت

حذّاء = کفاش

شهور = ج شهرة: ماه

شهید = گواه

صدقْ = راست گویی

صَنَعَ = ساخت

ضوء = چراغ

عشاء = شام

عصا = عصا، چوب دستی

فجر= صبحگاه، طلوع صبح

لطیف = دقیق

مسخرات = تسخیر شده ها، رام شده ها

مضطَرّ = درمانده، مجبور

مَطلع = طلوع

نُعاس = چرت، خواب آلودگی

هُدوء = آرامش

 

 

+