عربی اول راهنمایی

درس اول :                             درس دوم

در قرآن کریم آمده است که « حضرت موسی » (ع) در ضمن سفر ، با «حضرت خضر» (ع) که قصد سفر از طریق «بحر» دریا را داشت ، برخورد کرد و از او خواست تا اجازه دهد که در آن سفر همراهش باشد . خضر گفت تو طاقت همراهی با من را نداری . موسی بر روی «صخرة» تخته سنگی نشست و گفت به یاری پروردگار ، بُردبار خواهم ماند . خضر گفت پس باید صبور باشی . موسی پذیرفت . هر دو در «سفینة» کشتی نشستند . پس از مدّتی خضر شروع به سوراخ کردن «سفینة» کشتی کرد . موسی با تعجّب پرسید آیا قصد داری «سفینة»  را غرق کنی؟ خضر پاسخ داد : نگفتم نمی توانی صبور باشی ! موسی عذر خواهی کرد . چون در خشکی به «قریة» روستایی رسیدند ، گرسنه بودند . از مردم آن « قریة» تقاضای غذا کردند امّا هیچ کس به آنها اعتنا نکرد . برای استراحت در سایه ی « جدار» ی  دیواری که در حال فرو ریختن بود ، نشستند . خضر به تعمیر آن «جدار» پرداخت و آن را بازسازی کرد . «جدار» از آنِ دو پسر یتیم از اهل «مدینة» بود ، موسی گفت لااقل در برابر کاری که انجام دادی از مردم «قریة» غذایی طلب می کردی . خضر گفت باز هم بی تابی کردی ! اینک زمان جدایی ما دوتاست امّا پیش از آن ، علّت آن چه را که کردم ، برایت می گویم . آن « سفینة» از آنِ بی نوایانی بود که در «بحر» زحمت می کشیدند تا زندگی کنند و در ساحل «بحر» ، «مَلِک» ظالمی بود که «سفینة» های سالم را غصب می کرد . خواستم تا «سفینة» برای صاحبانش بماند . امّا در زیر آن  «جدار» ، «کنز» ی است که مُتعلّق به دو کودک یتیم است . خواستم که «جدار»  تا زمان بزرگ شدن بچّه ها سالم بماند تا آن ها بتوانند «کَنز» را بیابند .

 قواعد درس :

هرگاه در آخر اسمی تای «ة» باشد . آن اسم مونث است .

اسم ها معمولاً همراه « الـ»  و «تنوین» می آیند و برای معرفی اشیاء و اشخاص به کار می روند مانند: الرجل – الناس – الله - محمدٌ – علیٌ – سعیدة - الشجرة – مومن – مومنة - و ...

اسم یا مذکر است و یا مونث :

مونث: بعضی از اسمها به حرف « ة » ختم می شوند که به این اسمها مونث می گوئیم . مثل  : الجنة  _ الشجرة – معلمة

***************************

مذکر : به بیشتر اسم هایی که دارای این علامت نیستند مذکر می گوئیم .

مثل : الیوم  _  الحقّ کتابٌمصدقٌ

*************

شناسائی تفاوت کلمات

J در کلمات زیر یکی با بقیه فرق دارد که با رنگ قرمز مشخص شده است :

مَلِک            صَخرَة            بَحر            جِدارکلمه « صَخرة » تفاوتش هم در این است که در آخر سه کلمه ی دیگر «  ة »  وجود ندارد .

-----------------------------------------------

 

صَخرَة          مدینَة            کتاب             سفینةکلمه« کتاب » ، چون سه تای دیگر آخرشان «ة» دارند .

 

به آخرکلمه های :

مومن  سعید   معلِّممسلم - طالب  که مذکّر هستند  اگر «ة» اضافه کنیم به این صورت نوشته می شوند .  مومنة – سعیدةمعلمةمسلمة  - طالبة در این صورت این اسمها به مونث تبدیل شده اند .

 

****اشاره به نزدیک (این) ****

برای اشاره به نزدیک و مذکر از اسم اشاره  Eهذا استفاده می کنیم . مانند : هذا کتابٌ

برای اشاره به نزدیک و مونث از اسم اشاره Eهذه استفاده می کنیم . مانند : هذه سفینة

************************

+