درس سوم عربی سوم

لغات و معنی مربوط به درس سوم

إخوان = جِ أخ : برادر

اُسرَة = خانواده

أعشاب = جِ عُشب : گیاه ، علف

أغنام = جِ غَنَم : گوسفند

أمثال = جِ مَثَل : مثال ، نمونه

أولیاء = جِ ولیّ : دوست ، دوست خدا

باکیة = گریان

تَسکُنُ = زندگی می کند ، ساکن است

تَقدِر = می توانی

هل تقدرینَ علی عَمَلٍ = آیا می توانی کاری بکنی ؟ آیا قادر به انجام دادن کاری هستی ؟

جائعة = گرسنه

خَجِلَ ــَ = خجالت کشید ، شرمگین شد

خَدَمَ = جِ خادِم : خدمتکار

دَفَعَ ــَ = پرداخت

دُموع = جِ دَمع : اشک

راعیة = چوپان

سَرح = چراندن

عفو = گذشت ، بخشایش

عفواً = ببخشید !

غَفَلتُ = غفلت کردم

فَقَد ــِ = از دست داد ، گم کرد

کَسِلتُ = تنبلی کردم ، سُستی کردم

کوخ = کُلبه ، آلونک

مُحَدَّد = مُعَیَّن

نَبَأ = خبر

نَعجَة = میش

ترجمه ی درس سوم : چوپان کوچک

دختر بچه در کلبه زندگی می کند. – چه کار کنم ؟! من گرسنه ام ...!! خانواده ام فقیر هستند !! در این لحظه . صدایی شنید ... پس از کلبه خارج شد . ای دختر بچه ! آیا قادر به انجام کاری هستی ؟ من ... من ... بلی .... بلی ... حتماً ... من ... نیرومند هستم . گوسفند چرانی سخت است ! تو بچه ای ...! – نه ... نه ... سرور من ... من می توانم . در بیابان      ناگهان ...      میشی را گم کردم ! کجا رفت ؟ ! آیا او را گرگ خورد ؟! آه ... چه کار کنم ؟! به سرعت رفت ... پس او را بین علف ها یافت ...! امّا در غیاب گرگی آمد و میشی را دزدید . گریان به روستا برگشت ! و گفت ... غفلت نکردم ! تنبلی نکردم ! گوسفندان را ترک نکردم !     در خانه     - سرور من ... سرور من ... گرگ ... گرگ ... – چی ؟! – گرگ ... ببخشید ... سرور من ... – تو به دقت کار نمی کنی ... و در وقت معین بر نمی گردی ... و دختر بچه را به شدت زد ! خبر به پیامبر (ص) رسید . پس به شدت ناراحت شد . ای مرد ! آیا دختر بچه ای می تواند با یک حیوان وحشی مقابله کند ؟! آیا چیز غیر ممکنی را می خواهی ؟ مرد شرمگین شد و ... سپس گفت : « همانا خدمت کاران شما برادران شما هستند ...»  پس مرد به شدت شرمگین شد و به خاطر کارش بسیار پشیمان شد .

 

  

 

قواعد مربوط به درس سوم :

{{{نحوه منفی کردن و سوالی کردن فعل ماضی و مضارع {{{

{ فعل ماضی کَتَبتُ (نوشتم ) را در نظر بگیرید ریشه ی آن کَتَبَ و تُ علامت فعل ماضی متکلم وحده می باشد .

حالا اگر بخواهیم این فعل را به منفی تبدیل کنیم یعنی معنی آن به ننوشتم تبدیل شود ، کافی است فقط به اول آن (اول فعل ماضی ) ما اضافه کنیم . یعنی به این صورت بنویسیم : ما کَتَبتُ =  ننوشتم

 

نتیجه گیری :

هرگاه به اول فعل ماضی ما اضافه نمائیم آن فعل منفی می شود . مانند: ما صَرَختُ – ما دَفَعَ – ما خَلَقتَ – ما تَرَکتِ – ما ذَهَبوا – ما وَصَلا – و ...

 

 

{حالا اگر بخواهیم فعل های مضارع را به منفی تبدیل کنیم ، به شکل زیر عمل می کنیم :

برای نمونه  فعل مضارع یَذهَبونَ را در نظر بگیرید که معنی آن می شود : می روند (آنها مردان ) کافی است به اول آن لا اضافه نمائیم . یعنی به این صورت : لا یَذهَبونَ در این صورت آن را منفی کرده ایم و معنی آن نیز عوض می شود : نمی روند (آنها مردان )

 

نتیجه گیری :

هر گاه به اول فعل مضارع لا اضافه نمائیم آن فعل منفی می شود . مانند : لا یَصرِخُ – لا یأمُرونَ – لا یَحزَنونَ – لا یَسمَعونَ – لا تَذکُرینَ – لا یَضرَبونَ  و ...

 

{{ کلمات پرسشی (استفهامی ) مربوط به درس  {{

 

هل = آیا ؟                                   هل ذَهَبتَ الی المدرسة؟ آیا تو به مدرسه رفتی ؟

أ = آیا ؟                                       أ أنتم مُسلِمون؟ آیا شما مسلمان هستید ؟

مَن = چه کسی ؟                       مَن أنتَ ؟ تو چه کسی هستی ؟

ما= چیست؟                               ما ذلک ؟ آن چیست ؟

ماذا = چه ؟ چه چیزی؟               ماذا تقرأ ؟ چه می خوانی ؟

کیفَ = چطور؟ چگونه ؟               کیفَ حالک ؟ حالت چطور است ؟

أینَ = کجا؟                                  أینَ المدرسة؟ مدرسه کجاست ؟

متی = کی؟                                متی ذَهَبتَ؟ کی رفتی تو ؟

وزن کلمات :

 وزن کلمات به شما کمک میکند تا بتوانید باحفظ کردن فقط یک لغت ، معانی متفاوت آن رادر وزنهای دیگر بیابید . به عنوان مثال :

 

         کلمه :  سَمِعَ   (شنید )  .  سامع (شنونده )  ، مَسموع ( شنیده شده ) ،  سمیع ( شنوا)  اِسمَعْ  (بشنو)  و ....

 

      برای اینکه وزن کللمه ای رابه دست آوریم کافی است  چند کلمه هم خانواده برای آن کلمه بیابیم  . سپس  3 حرف مشترکی را که در همه کلمات به ترتیب تکرار شده است را به عنوان 3حرف اصلی جداکرده و حروفی را که  اضافی است به سه حرف اصلی ( ف ، ع ، ل ) اضافه کنیم . مثلاً ، کلمه :     مُکاتبة  

 

    ابتدا چند کلمه هم خانواده برای آن می یابیم .   کتاب ،  کتب  ، مکتب

 

          براساس 3 حرف اصلی (ف ، ع ، ل )   ، 3حرف اصلی رادراین کلمات پیدامیکنیم . 3حرفی که مشترکاً در همه کلمات به کار رفته است .

 

                        کتب  3 حرف اصلی است .  حال اینگونه می نویسیم :

 

                      مـــــــــُــــــــکـــــــــا تـــــــــبــــــه   

                                     فــ          عـ   لـ     

 

                      مُــــــــــــــفــــــــا عـــــــلــــــــه   

 

     یا کلمه  :  تعلیم  .      هم خانواده های این کلمه عباتند از :  عالم . علیم  . معلوم

 

                         3حرف اصلی ( علم ) در همه کلمات تکرار شده است . پس می نویسیم :

 

                                 تـــــــَعــــــــــلــــــــــیــــــــم 

                                        فـ      عــ              ل

 

                               تـــــفـــــــــــــعـــــــیــــــــــل 

 

 3وزنی که در درس دوم برای شما آمده است وزنهای ( فاعِل ؛ مفعول  و فعیل ) میباشند .

 

              مثل : عالم  . معلوم . علیم 

      کلماتی که بروزن فاعل میباشند ( صفت فاعلی )  ، کلماتی که بر وزن مفعول هستند ( صفت مفعولی ) و

       کلماتی که بر وزن  فعیل میباشند (صفت مطلق ) نامیده میشوند . 

 

  اکنون وزن کلمات ( مرجوع  /   رُجوع /  تسلیم  /  اِکرام  /  جـِهاد ) رابیابید.

موفق باشید - جلیلی

 

+