عربی اول - درس سوم

عربی اول - درس سوم

لغت و معنی مربوط به درس سوم :

النَّملَةُ = مورچه

النَّحلَةُ = زنبور عسل

عَمودٌ = ستون

لُؤلُؤٌ = مروارید

عِنَبٌ = انگور

وَرَقٌ = برگ

وَردَةٌ = گُل

فَراشَةٌ = پروانه

واسِعٌ = پهناور

جِدَّاً = واقعاً

بِرکَةٌ = آبگیر

صَغیرَةٌ = کوچک

مَحفَظَةٌ = کیف

قَمَرٌ = ماه

هَل = آیا (استفهام )

نَعم = بلی

لا = نَه ، نیست

ترجمه ی درس سوم : اَلنَملَةُ فی الحَدیقَةِ  مورچه در باغ است .

هذه نَملَةٌ . این مورچه است .

اَلنَّملَةُ فی الحدیقةِ . مورچه در باغ است .

تَسألُ النَّملةُ :  مورچه می پرسد :

ما هذا ؟ هذا عَجیبٌ ! این چیست ؟ این عجیب است !

هذا عَمودٌ حَتمَاً ! این حتماً ستون است !

اَلنَّحلَةُ : زنبور عسل :

لا ، هذا رَجُلٌ . نه ، این مرد است .

ما هذا ؟ این چیست ؟

هَل هذا لُؤلُؤٌ ؟ آیا این مروارید است ؟

- لا ، هذا عِنَبٌ ! نه ، این انگور است !

هذا سَقفٌ . نعم . هذا سَقفٌ ! این سقف است ، بله این سقف است !

- لا ... لا ... ، هذا وَرَقٌ ! نه ... نه ... این برگ است !

ما هذه ؟ این چیست ؟

هل هذه شَجَرَةٌ ؟ آیا این درخت است ؟

- لا ، هذه وَردَةٌ ! نه ، این گُل است !

و ما هذه  ؟  و این چیست ؟

- هذه فَراشَةٌ . این پروانه است .

ما هذا ؟ این چیست ؟

هذا واسِعٌ جِدَّاً ! این واقعاً پهناور است !

هل هذا بَحرٌ ؟ آیا این دریا است ؟

- لا ، لا ... . نه ، نه ... .

- هذه بِرکَةٌ صَغیرَةٌ ! این آبگیر کوچکی است !

 

õقواعد مربوط به درس :

در درسهای قبلی با اسم های مونث و مذکر آشنا شدیم و دانستید که :

õهر گاه «ة» به آخر اسمی بیاید آن را مونث می کند . مانند : شجرة – صورة – حدیقة – نافذة – سعیدة – مومنة – معلمة – فاکهة – سیارة – صخرة و ... 

õو اسم هایی که آخرشان به «ة» ختم نمی شود مذکر هستند .  مانند : رجُلٌ – بابٌ – کتابٌ – قَلَمٌ – جدارٌ – هدهد – و ...

õõو همچنین برای اشاره به نزدیک یاد گرفتیم که از اسم های اشاره هذا و هذه استفاده می کنند .

õهذا برای مذکر مانند : هذا رَجُلٌ – هذا بابٌ – هذا کتابٌ – هذا قلمٌ – هذا جدارٌ – هذا هدهدٌ – و ...

õو هذه برای اشاره به اسم های نزدیک و مونث مانند : هذه شجرة – هذه صورة – هذه حدیقة – هذه نافذة – هذه سعیدة – هذه مومنة – هذه معلمة- هذه فاکهة – هذه سیارة – هذه صخرة و ...

õõõõو اما در این درس :

با نحوه پرسش کردن آشنا خواهیم شد . برای پرسیدن مثلاً هرگاه بخواهیم سوال کنیم این چیست ؟ کلمه « ما» به اول اسم اشاره اضافه می کنیم . مانند : ما هذا ؟ و یا ما هذه ؟

õ «هل» هم یکی دیگر از کلمه های پرسشی است . و به معنی« آیا » می باشد .

به این صورت استفاده می شود ؟ هل هذا کتابٌ ؟ آیا این کتاب است ؟

و یا

هل هذه صخرةٌ ؟ آیا این تخته سنگ است ؟

õ در جواب سوالی که با هل شروع شده است حتماً باید از نعم یا لا استفاده شود .

مانند : هل هذا بابٌ ؟ (آیا این در است؟)      جواب :       نعم ، هذا بابٌ . (بله ، این در است .)

هل هذه شجرةٌ ؟ (آیا این درخت است ؟ )    جواب:       لا ، هذه نافذةٌ . (نه ، این پنجره است )    

و ...

 

+