قرآن اول

قرآن اول – درس اول

معنای کلمات

ردیف

کلمه

معنا

1

لا

نیست

2

اِله

خدا ، معبود

3

اِلّا

جز

4

هُوَ

او

5

وَلِیّ

سرپرست

6

اَلَّذینَ

کسانی که

7

ءامَنوا

ایمان آوردند

8

یُخرِجُ

خارج می کند

9

هُم

آن ها ، ـشان

10

مِن

از

11

ظُلُمات

تاریکی ها

12

اِلی

به سوی

 

تفکیک (جدا جدا) نویسی و معنای ترکیب ها

 

ردیف

ترکیب

تفکیک

معنا

1

بِسمِ الله

بِـ + اِسمِ+ اللهِ

به نام خدا

2

مِنَ اللهِ

مِن + اللهِ

از خدا

3

اِلَی اللهِ

اِلی+ الله

به سوی خدا

4

الَّذینَ ءامَنوا

اَلَّذینَ+ءامَنوا

کسانی که ایمان آوردند

5

یُخرِجُهُم

یُخرِجـُ+هُم

خارج می کند آن ها را

6

مِنَ الظُّلُماتِ

مِن+الظُّلُماتِ

از تاریکی ها

 

ترجمه ی عبارات قرآنی

 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

به نام خدای بخشنده ی مهربان

لا اِلهَ اِلّاَ اللهُ

نیست خدایی جز الله

لا اِلهَ اِلّا هُوَ

نیست خدایی جز او

اَللهُ وَلیُّ الَّذینَ ءامَنوا

خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده ند

یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِِ

خارج می کند آن ها را از تاریکی ها به سوی نور

 

 

+