اسامی که در قرآن آمده

حیواناتی که نامشان در قرآن آمده است :

بَعیر = شتر

بَقَره  = گاو ماده

ثُعبان = ماربزرگ

جراد = ملخ

خَنازیر = خوک ها

قِرَدَه = میمون

اَلنَّحل = زنبورعسل

هُدهُد = شانه به سر

حِمار = خر

اَلغَنَم = گوسفند

فراش = پروانه

بَعوضَه = پشه

ضان = میش

اَلغُراب = کلاغ

اَلکَلب = سگ

کالاهایی که نامشان در قرآن آمده است :

اَقلام = وسیله نوشتن

سِراج = چراغ

 

اَلمَهد = گهواره

اَلمَوازین = ترازو

غطاء = پرده

رَفرَف = بالش

اکواب = کاسه

قَواریر = شیشه

قُدور = دیگ

اَقفال = قفل

الخِیاط = سوزن

اُتاد = میخ

اعضای بدن انسان که نامشان در قرآن آمده است :

اُذُن = گوش

ذَقَن = چانه

الانف = بینی

جُلود =  پوست

اَلوتین = شاه رگ

حَید = گردن

ظُفُر = ناخن

عَضُد = بازو

لَحیه = ریش

شِفتَه = لب

رِجل = پا

عَین = چشم

یَد = دست

بَطن = شکم

فُوه = دهان

فرشتگانی که نامشان درقرآن آمده است :

جبرئیل

ماروت

هاروت

میکال

مالک

 گیاهان ومیوه هایی که نامشان در قرآن مده است :

بَصَل = پیاز

بَقل = تره

اعناب = انگورها

حَب = دانه

تین = انجیر

رُمّان = انار

نَخل = درخت خرما

طَلح = درخت موز

نَوی = هسته خرما

یَقطین = بوته کدو

سُنبُله = خوشه گندم

رُطَب = خرمای تازه

نَجم = گیاه بی ساقه

 رنگ هایی که نامشان در قرآن آمده است :

اَبیَض = سفید

اَخضَر = سبز

اَحمَر = سرخ

اَسوَد = سیاه

صَفراء = زرد

اَحوی = سیاه مایل به سبز

 قبایلی که نامشان در قرآن آمده است :

یاجوج وماجوج

عاد

ثمود

مَدیَن

قریش

اصحاب الایکه

اصحاب الرس

 کافرانی که نامشان درقرآن آمده است :

قارون

جالوت

آزر

 منبع : دانستنی های قرآنی

 

+