نمونه سوالات عربی دوم سه درس اول

 

بارم

نمونه سوالات عربی دوم سه درس اول

تاریخ آزمون :        

صفحه ی اول

به نام خدا

نام نام خانوادگی : ........................

کلاس دوم :.........

مدرسه ی راهنمایی  شهید آزادی

 

  1

 

  1

  1

جمله های  زیر را به فارسی روان ترجمه کنید .

 الف )   قـَذ َفَ  الغـُراب ُ  حجارة ً علی رأسهِ ِ . ...

 ب   )  جاء َ صدیقه  ُ و َ قال : أنا محتاج ٌ الی مال ٍ . ..........

ج    )عـَجـِبَ الذ ئب ُ کثیرا ً مـِنْ هذه الضّیا فة

 د    )  الحما ر و الغراب ُ  جلسا قـُربَ الاسد ِ  .

1

 

5/0

 

جاهای خالی را با ترجمه ی مناسب  پر کنید

فظهر المکر ُ و افتضح َ المکار ُ . پس آشکار شد ......... و حیله گر .............   .

2

25/0

ترجمه ی صحیح را انتخاب کنید :

                         نهضَ الثعلب ُ و قال : مرحبا ً بالاسد ِ .

الف ) روباه برخاست و گفت : آفرین به شیر .

ب   )  گرگ  برخاست و گفت : آفرین به شیر .

3

 

 5/0

 

 5/0

 

فقط کلمات مشخص شده را  ترجمه کنید:

1.أمر بجمع الحـَطـَبِ . (................. )

 2.  هوا   سرد   بود . . (................  )

3.  پسر بچه خوشحال شد .(............)

 4.  آن دو مرد در شهر بودند . ( ...............) 

4

25/0

ترجمه ی درست را انتخاب کنید  : 

                    (جاء صیاد ٌ الی الغابة ِ . )

     
     شکارچی به جنگل آمد .
         شکارچی به جنگل رفت .

5

5/0

5/0

 

  جا  ی خالی را با فعل ماضی کامل نمایید   :

  الف )  الطا لبان ِ .......... من َ البیت ِ .  ( خ ر ج )   

  ب ) .......... الطالبة ُ الحبة َ .  ( أ خ ذ ) 

ج) الرجال ُ .............. حانوتَـَهـُم  . ( ف ت ح )     

   د  ) التلامیذ ُ .......... الی المدرسة .(ذ ه ب )

 

6

 

5/0

5/0

 

جمله  ها ی زیر رااز مذکر  به مــؤنــث  و از مونث به مذکر تبدیل کنید  :

  الف )    د َخـَلَ الـُمـَعـَلــِّم  ُ فی الصف ّ ِ .?

   ب  )  المعلمتان ِ  دخلتا المدرسة ِ . ?

7

5/0

 

  جمله  های زیر را برای ضمیر داخل کمانک تغییر دهید :

  الف )هن َ ترکن ََ عباد ة َ الطاغوت ِ . (هی َ  )

    ب ) هم وصلوا الی المدرسة ِ .      ( هما )  مذکر .

 8

 

5/0

5/0

 در جای خالی فعل مـــاضــی مناسبی بنویسید .

الف )هو  ............ سوالا ً من آلمعلم . ( سال َ )

ب   ) الطفل  ُ َ ............  الکتاب َ .  (قر أ)

9

 

5/0

5/0

 

جمله های زیر را با فعـــــــــــل   ماضی مناسب کامل کنید :

الف )هما قد ............. ایمانهما.  ( حَفـِظ َ )  ج ) علی ٌ .......... بـِا لقلم ِ . ( کتب َ )

ب   ) الطالبات ُ ........   الدرس َ . ( سَـمـِعَ )  د ) الصد ّیقــة ُ........ کلام َ الحق ّ ِ . ( سمعَ )

10

 

5/0

5/0

غلط های مشخص شده را تصحیح کنید :

الف ) الطا لبان ِ  حفظــتا درسَهما .  

    ب  ) الحمارُ و الثعلب ُ جلس َ قرب َ الاسد ِ .

11

5/0

 

درجای خالی ضـــمـــیر مناسبی بنویسد :

الف  ) .........  شکرنَ ربهن ّ َ.        ب ) مریم  و سعیدة طالبتان ِ .   ......... خـَرجَتا  .

12

 

 

5/0

 

 1

الدراسات القرآنیة :

الف :جای خالی آیه  را با کلمه ی خواسته شده  پر کنید .

جاءکم .......... مصدق ٌ .  (نـَصـَرَ  / رسول ٌ )  پیامبری راست گو برای شما آمد .

ب: هم خانواده ی کلمه ی داده شده را  در آیه های  زیر بیابید و در کنار آن بنویسید .

 رجع َ  1) إنـّا لله ِ و إنـّا إلیه ِ راجعون َ  .     2) یرجع ُ الینا موسی .   

 

13

 

 

5/0

5/0

 5/0

با توجه به متن ، پاسخ درست پرسش های زیر ر ا مشخص کنید :

فحمل الغراب ُ ٌ حجارة ً مِن سجیل ِ . و قذف الحجاره َ علی راس الصیاد . فصرخ الصیاد و هربت الغزالة .


    گلوله ی گلی        
     الف :  ما معنی  سجــّیل ؟     تخته سنگ   

                            
       ب : مــَن ّ صرخ َ؟            الغراب                 الصیاد            
 

                              
      ج  : هل هرب الغراب  ُ ؟           نعم          
لا          

14

 موفق باشید. جلیلی

+