قواعد درس یک عربی دوم راهنمایی

قواعد درس یک عربی دوم راهنمایی

این  افعال را با ترجمه اش به خاطر  بسپارید .

 

خاف : ]تر سید ]   وصلا :[ رسیدند]         طلب : [طلب کرد]          سال :[ پرسید]           جاء: [ آمد ]

                       

ذهب :[رفت  ]      أمر : [ دستور داد ]      سرق: [ دزدید ]               قال : [ گفت ]         وجدا : [ یافتند ]

 

قبل   : [ پذیرفت ]  سمع : [ شنید ]        خرج : [ خارج شد ]          أخذ : [گرفت ]         کان  : [ بود  ]

 

نذهب ُ : [می رویم ] کسب : [ بدست آورد ]   د َفــَنَ :  [ دفن کرد ]   ناخذ ُ : [ می گیریم ]  نــَد فــِــن ُ : [ دفن می کنیم ] 

 به این افعال با ترجمه ی آن ها  توجه کنید .

وَصــَل َ: رسید  .      وَ صــلا : رسیدند .        یا    ( ذهب َ : رفت .    ذهبا : رفتند )

حال با توجه به این دو مثال ؛ کلمات داده شده را ترجمه نمایید .

طلب : [طلب کرد]          طــَلــَبا : .............       سال :[ پرسید]            سَأ لا : ..........        

أمر : [ دستور داد ]         أمَرا : ...........   .        قبل   : [ پذیرفت ]  قــَبـِلا : ..............

تحقیق کنید :

چه چیزی  سبب شد ترجمه ی افعال   تغییر پیدا کند ؟  برای جواب خود ؛چند  مثالی دیگر بیاورید .

.......................................................................................................................     .  

مثال :    ( .................  .................  )   ( ..................    .............. ........ ) 

 1  (مذکر و  مونث)      2  ( مفرد ،مثنی و جمع )    3   ( اسماء اشاره )   4  ( ادوات استفهام )     5   ( انواع جمع )             6    ( انواع کلمه )

  اسم :    اسم مذکر  علامت خاصی ندارد .  مانند      طا لب ٌ  .

 اسم مونث  معمولا ً آخر آن ها   (  ة  ـــة  )  دارد .       طالبة  ٌ  .

 اسم های مذکر  و  مونث به سه دسته ی  مفرد ، مثنی و جمع تقسیم می شوند .

 اسم های اشاره  به دو دسته ی( دور و نزدیک)  و (مفرد ، مثنی و جمع) تقسیم می شوند .

 نزدیک    ( هذا و هذه و هذان ِ و هذین ِ و هاتان ِ و هاتین ِ و هولاء )

  دور     ( ذلک  و تلک  و [ ذانــِک  وذ َیــْنــِک و تا نــِک و تــَیــْــنـِـک  ] و اولئک َ )

مفرد مذکر :  هذا   طا لب    مثنی مذکر :  هذان طالبان ِ وهذین ِ طالبــَیــْـن ِ  جمع مذکر : هولاء  طالبون َ و طالبین َ

 مفرد مونث :هذه  طا لبة مثنی  مونث :هاتان ِطالبتان ِ وهاتین ِطالبَتــِــْیــن ِ      جمع مونث : هولاء  طالبات .

 ادوات استفهام یا کلمات پرسشی :

  ما؟      چه چیزی؟ بیشتر برای اشیاء استفاده می شود .                                                                         2

 

مَن ْ ؟   چه کسی ؟ بیشتر برای اشخاص ( عاقل ) به کار می رود .

 

أین َ ؟    کجا  ؟ کلمه ی پرسشی برای مکان   . معمولا در جواب  این کلمه ازکلماتی چون : تحت َ ، خلف َ ، جنب َ و….

 متی ؟    کی  یا چه وقت ؟  برای زمان به کار می رود . 

 

هل ؟ آیا   ( معمولا در جواب  این کلمه از نعم یا لا استفاده می شود .)

 

ماذا ؟   چه چیزی      لــماذا ؟  برای چه  ؟ 

 

انواع جمع : 1 : مذکر سالم : به  آخراسم مفرد  واو و نون    و یا  و نون  فتحه دار اضافه می شود .  طالبون َ .

                2: مونث سالم : به  آخراسم مفرد  پس از حذف ة  ؛ ات اضافه می شود .                     طالبا ت  . 

                3: مکسر : جمعی که شکل مفرد آن  تغییر پیدا می کند . واز  قانون خاصی پیروی نمی کند .  شهداء

 

 

+