نمونه سوال جمله اسمیه و فعلیه

نمونه سوال جمله اسمیه

نمونه سوال درس جمله اسمیه :

 

عبارت های زیررابه شکل جمله اسمیه بنویسید . حرکت ها فراموش نشود .

 

1-     مادرم بسیار کار می کند .

2-     من از مادرم سپاسگزاری کردم .

3-     سعید وعلی دودانش آموز موفقند .

4-     مریم پزشک است .

5-     معلمان در مدرسه اند .

6-     دوماشین در خیابان است .

7-     مردان داخل ماشین هستند .

 

نمونه سوال فعل نهی :

 

1-     درجای خالی فعل نهی مناسب قراردهید:

 

    ......... اصواتکم فوق صوت النبی . ( ترفعُ )

 

  .......... مِن رحمة ربکنَّ . ( تیأسُ )

 

2-     جملات رابه عربی ترجمه نمایید . (للتعریب)

 

   بچه ها! لطفاً دراتاق بازی نکنید .

 

  آقایان ! لطفاً ماشین هارادر خیابان نشویید .

 

ساجده ! صابره! ازخانه بیرون نروید .

 

 

+