نمونه سوال عربی اول از درس 1 تا 4

باسمه تعالی    امتحان  عربی اول راهنمایی میان ترم اول  کلاس :                   نام و نام خانوادگی :                       تاریخ امتحان :

1 معنی لغات زیرا را از عربی به فارسی و از فارسی به عربی بنویسید :

النافذة :                              ماه :                      کشتی :                       نَحلَةٌٌ:                                 إناءٌ :

کیف :                 بهشت :                               لَحم:                           مائدة :                           رُمان:

2 نام هر تصویر را به عربی بنویسید .

 

 

 

 

 

 

 

3 کلمات زیر را همراه با « ة» بنویسید .

سعید (                              )                         مُسلِم (                                 )                            طالب (                             )

حمید (                              )                         مَلِک  (                                  )                            ناصر (                              )

4 با توجه به معنی آیه جای خالی را پر کنید .

 - سَخَّرَ لَکُم الفُلکَ لِتَجری فی الـ ................ .              خداوند کشتی ها را به تسخیر شما در آورد تا در دریا حرکت کنند .

- ضَرَب الله مَثَلَاً .......................... کانَت آمِنَةً .              خداوند قریه ای را مثال زد که امنیت داشت .

- لا تَقرَبا هذه الـ .........................  .                            به این درخت نزدیک نشوید .

- قالَت .................... اُدخُلُوا مَساکِنَکُم .                         مورچه گفت : به خانه های خود داخل شوید .

5 با توجه به تصویر ، پاسخ سوالات زیر را بنویسید .

 

 

 

  الف) هل هذهِ نَجمَةٌ ؟   .....  ...................                           ب) ما هذا ؟ ...............

 

 

 

 

                                           ج) هَل هذا بابٌ ؟ .....................

                                                               

6 برای پاسخ های زیر سوالات مناسب بسازید .

الف) ...............................؟ لا هذهِ مُعَلِّمةٌ .                            ب) ...............................؟ هذا جِدارٌ .

ج ) ...............................؟ نَعم ، هذه طالِبَةٌ .                         د ) ...............................؟ نعم ، هذا جَبَلٌ

7 جاهای خالی را متناسب با تصویر کامل کنید .

   

 

الف) .............. هذهِ شَجَرَةٌ ؟     ..........     ...........................   .

 

 

    ب) ....................... هذه ِ مَحفظَةٌ ؟لا ، هذهِ .................. .      

8 هم خانواده کلمه های  داده شده را در آیات ذیل پیدا کنید و مقابل آنها بنویسید .

(عِنَبٌ وسیع )

الف) وَسِعَ کُرسیُّهُ  السَّماواتِ و الاَرضَ .                                          فرمانروایی او آسماهنا و زمین را فرا گرفته است .

 


ب) رَبَّکُم ذو رَحمَةٍ واسعةٍ .                                                            پروردگار شما صاحب رحمت بی کران است .

 

9 با توجه به تصویر برای هر یک سوال و پاسخ مناسب درست کنید . 

 

                                                         

  

الف) ....................................؟                  الف) ....................................؟

  ............................................                  ............................................

10 نام هر تصویر را به عربی بنویسید.

 

                     

 ........... .......                                .........................            ..................

 

 

 

 

11 با توجه به کلمات پرسشی داده شده در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید . (هل ما )

الف) .................. ذلِکَ جَبَلٌ ؟ نَعم ، ذلِکَ جَبَلٌ .                         ب) .............  ذلِکَ ؟ ذلِکَ جِدارٌ .

ج) .................... تِلکَ ؟ تِلکَ بَقَرَةٌ .                                         د) .............. هذه ؟ تِلکَ تُفاحةٌ .

هـ ) ................ هذا ؟ هذا شارِعٌ .                                           و) .............. هذهِ نافِذَةٌ ؟ لا ، هذا هُدهُدٌ .

12 با توجه به تصویر اسم اشاره مناسب به کار ببرید .

 

                            

 

الف) .................... عنبٌ .                           ب) ....................... وَرَقَةٌ .

 

 13 ترجمه کنید .

الف) مهدیٌ و والِدهُ فی الحَدیقَةِ . .........................................................................................

ب) هل عَلَی المائدةُ طَعامٌ ؟ .................................................................................................

ج) هل تِلکَ فاکِهَةٌ ؟ لا ذلِکَ اِناءُ الماء ..................................................................................

موفق باشید - جلیلی

+