عربی اول درس پنجم

۱ – هدف این درس آشنایی دانش آموز با یکی دیگر از کلمات پرسشی زبان عربی است.

همچنین اینکه دانش آموز باید بداند، در زبان عربی بین مرد "مذکر" و زن " مؤنث" از نظر لفظی فرق گذاشته می شود تا بهتر شناخته شوند.  ترجمه درس  : چه کسی بهتر است؟

این آهو است، او در جنگل است.
آهو: چه کسی بهتر و بدتر است؟
فیل: من بهترم، من قوی و بزرگ ام. شکی نیست که (من بهترم).
آهو: او کیست؟ او جداًً و واقعاً زیباست.
پروانه: من پروانه ام. من زیبا هستم. من برترم.
در این وقت ....
من پادشاه حیوانات هستم. من سلطان جنگلم .... من برترم.
آهو: او کیست؟
پروانه: او شیر است. او پادشاه جنگل است.
آهو: چه کسی برتر است؟ او (مذکر) یا او (مؤنث) آن (مذکر ) یا آن (مونث).
شانه به سر: بهترین، دارای صفت های نیکوست.
آهو: نظر و عقیده ای درست است و کلامی زیبا.
   قواعد درس پنجم :‌

1– برای سؤال در مورد اشخاص از کلمه " مَن" استفاده می شود. مثلاٌ معلم در کلاس سؤال می کند: مَن احمد؟ یعنی احمد کیست؟
اگر نخواهیم سؤال کنیم در مورد مرد "مذکر" می گوئیم مَن هُوَ ؟ و اگر او زن "مؤنث" باشد می گوئیم: مَن هی؟

2– بسیاری از کلمه های عربی و فارسی به هم شبیه هستند. به همین علت یادگیری زبان عربی برای فارسی زبان ها بسیار ساده و شیرین است. به طور مثال تعدادی از کلمات در هر دو زبان به یک معنی به کار می روند، مانند:
ساعة -> ساعت قلم -> قلم
دفتر -> دفتر کتاب -> کتاب
یا کلمه هایی وجود دارند که ظاهراً یک شکل اند ولی معنی متفاوت دارند، مانند :
صورة -> عکس صورت -> چهره
لوح -> تخته سیاه لوح -> لوح تقدیر و ...
یا کلمه هایی که در زبان عربی وجود دارد و هم خانواده های آنها در زبان فارسی رایج است. مانند:
نافذ -> پنجره نفوذ -> منفذ
   تمرین های درس
1– باتوجه به پرسش ها و پاسخ های زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید:

الف ) مَنِ الزٌارِعُ؟ ۱ – فاطمه الطّیبة.
ب ) مَن الطٌیبیة؟ ۲ – سمیره اَلمعلمة.
ج ) مُن العامِلُ؟ ۳ – رَحیمُ الزّارع.
د ) مَن المعَلِمُ ؟ ۴ – علی الّعبدیٌُ.
ه ) مَنِ المعلِّمة؟ 5 – سعید العامِل.
و ) مَنِ الْجندیّ ؟ 6 – محمد الْمعلِّم.
   2– با توجه به تصویر گزینه صحیح را انتخاب کنید.
1– هل تلک نَحْلةُ؟

  

الف ) لا، تلک نملةُ.
ب ) نعم، تلک نحلهٌ.
   2 _

  

الف ) من هو ؟ هو جندیّ.
ب ) من هی ؟ هی جندیة.
   3 _

 

 

الف ) ما ذلک ؟ ذلک بَحرُ .
ب) من هی ؟ هی جندیةُ.
   3 – به تصویر زیر با دقت نگاه کنید. مانند نمونه برای آن دو سؤال بسازید و به آنها پاسخ دهید: (بر روی کاغذ)

الف )      

۱ – ما تلک ؟   - تلک شَجَرةُ؟

۲ – هل تلک شجرةُ؟ - نعم ، تلک شَجَرةُ.

ب )      

۱ - ....................................

۲ - ....................................

 

موفق باشید  4– غلط های موجود در عبارت های زیر را تصحیح کنید، صحیح را علامت بزنید:

الف ) ماهذا؟ ذلک مائدةَ .
۱ ) ذلک – تلک
۲) هذه – ذلک
۳) هذه – تلک
۴) هذه – هذه

ب ) هل هذا حمامة ُ؟ نَعَم ، هذه حمامة.
۱) تلک
۲) هذه
۳) ذلک
۴)هیچکدام

ج ) مَن ذلک ؟ ذلک صورةُ ؟
۱) ما – تلک – هذه
۲) ما – هذه – تلک
۳) ما – تلک – تلک
۴ ) هیچکدام
   5– کدام ترجمه عبارت های فارسی زیر صحیح است :

الف) - او کیست؟ او پزشک است .
۱ ) من ذلک ؟ ذلک جُندیَُّ.
۲ ) من هو ؟ هو طبیب ُ.

ب ) این چیست؟ این کشتی است.
۱ ) من هذا؟ هذا سیّارةُ.
۲ ) ما هذه ؟ هذه سفینةُ.

ج ) آن چیست؟ آن دیوار است.
۱ ) ما هذه ؟ هذا جدارُ .
۲ ) ما ذلک ؟ ذلک جدارُ .
   6- با توجه به شمسی یا قمری بودن حروف پس از "ال " کلمات زیر را با تلفظ صحیح بخوانید:

الفَتح – الضرر – الصالح – البصیر – الیوم – الکُفر – السجود – الحلال – الصادق – الایمان – الضالین – الدنیا – البعید.    7– با توجه به معنی آیات کلمه های پرسشی شماره ۱ هَلْ و شماره ۲ مَنْ را در جای خالی شماره مورد نظر را بنویسید.

الف ) ..... هذا إلاّ بشرُ مِثلَکُم. انبیا – ۳ آیا این بشری همچون شماست؟
ب ) اصْدَقُ مِنَ ا... حَدیثاً. نساء – ۸۷ چه کسی راستگوتر از خداوند است؟
ج ) ..... یَتّبِعُ الرّسول؟ بقره – ۱۴۳ چه کسی از پیامبر پیروی می کند؟
د ) .... تَستوی الظُّلِماتُ و َ النُِّور . رعد – ۱۶ آیا تاریکی و نور با هم برابرند؟
   کلمات جدید
الزّارع -> کشاورز
الطّیبة -> پزشک زن
الْعامِلُ -> کارگر
الْجُنْدیُّ -> سرباز

+