عربی اول - درس دوم

عربی اول - درس دوم

لغت و معنی مربوط به درس اول :

هذا = اشاره به نزدیک (مذکر)

هذه = اشاره به نزدیک (مونث)

جِدار= دیوار

بَحر= دریا

صورَةٌ = عکس

ساعةٌ = ساعت

سَفینَةٌ = کشتی

شَجَرَةٌ = درخت

بابٌ = در

مَدرَسَةٌ= مدرسه

ثَوبٌ = پیراهن

إِمرَأَةٌ = زن

صَخرَةٌ = تخته سنگ

نَجمَةٌ = ستاره

حَمامَةٌ = کبوتر

نافِذَةٌ= پنجره

طالِبَةٌ = دانش آموز دختر

طالبٌ = دانش آموز پسر

حَدیقَةٌ = باغ

رَجُلٌ = مرد

ماءٌ = آب

صَلاةٌ= نماز

جَبَلٌ = کوه

شارِعٌ = خیابان

سَیّارَةٌ = ماشین

فاکِهَةٌ= میوه

بَیتٌ = خانه

مَوعِظَةٌ = پند

اُمَّةٌ= امت ، جامعه

برای اشاره به اشیاء و چیزهایی که مونث به کار برده شده است حتماً باید با آن اسم مطابقت داشته باشد ، و بالعکس اگر اسمی مذکر باشد برای اشاره به آن حتماً باید از اسم اشاره مذکر استفاده شود . برای مثال برای اشاره به درخت که در عربی به صورت مونث بکار برده می شود ، باید اسم اشاره آن نیز به صورت مونث بکار برده شود ،

مثل : شجرة       اگر بخواهیم بگوئیم : این درخت است . باید به این صورت بکار ببریم : هذه شجرة  - اگر بنویسیم - هذا شجرة  جمله غلط می شود . زیرا در اینجا اسم اشاره مذکر برای اسم مونث استفاده شده است .

و مثال های دیگر :

هذا بَحرٌ (این دریا است)

هذا رَجُلٌ (این مرد است)

هذه اِمرَاَةٌ (این زن است )

هذه بَقَرَةٌ (این گاو ماده است )

هذه مَدینَةٌ (این شهر است )

و ...

 

**********************

هذا کِتابٌ = این کتاب است

هذا قَلَمٌ = این قلم است

هذا جِدارٌ= این دیوار است

هذا بَحرٌ = این دریا است

**********************

هذه صُورَةٌ = این عکس است

هذه ساعَةٌ= این ساعت است

هذه سَفینَةٌ = این کشتی است

هذه شَجَرَةٌ = این درخت است

**********************

 

 

+