دینی دوم درس پنجم

درس پنجم : برنامه ی پیامبران

1 - ایمان به خدای یگانه :

مهم ترین برنامهِ پیامبران، دعوت مردم به خدای یگانه، ایمان به خدا و وعده های راستین او درباره ِ جهان آخرت است. زیرا آشنایی با خدا و شناخت و عبادت او بزرگترین ارزش انسان است . ایمان به خدا، عبادت و اطاعت او، تنها هدف والای آفرینش جهان و تنها راه تکامل واقعی انسان است.

پیامبران ایمان دارند که بزرگ ترین عامل بدبختی و سیه روزی مردم ، فراموش کردن آفریدگار مهربان و کفر ورزیدن به او و بی ایمانی و دنیا پرستی است . پیامبران یگانه عامل سعادت انسان را ایمان و توجه به خدا می دانند.

انسان مؤمن برنامه ِ زندگی خود را از پیامبران دریافت می کند و در برابر دستورهای الهی مطیع و فروتن است . انسان مؤمن از غیرخدا قطع امید و علاقه کرده و به خدا امید بسته است. در هیچ حادثه و مشکلی خود را ضعیف و زبون، نمی بیند و در همه ی طوفان ها و حوادث زندگی چون کوه ، سرافراز و سربلند، آزاد و استوار، آرام و پایدار می ایستد و مقاومت می کند.

  2 - قیام برای خدا :

دعوت هب و دوستی، قیام علیه ستمگران و مستکبران و مفسدان ، پس از دعوت به خدای یگانه و معاد از اصلی ترین برنامه های انبیاست. از آیات قرآن کریم بویژه آیاتی که ترجمه آن در این درس آمده است، در می یابیم که :

1 - قیام ، نهضت و جهاد برای اجرای قوانین و دستورهای خداوند و کوتاه کردن دست ستمگران از جان و مال انسان ها از هر گونه ظلم ، فساد ، شرک و بی عدالتی؛ جزء اصلی ترین دستورهای دینی است.

2 - قیام در مقابل متجاوز و مفسد وظیفه همگانی است که همه ِ افراد در انجام آن مسؤولیت مشترک دارند و باید با تعاون و همکاری بکوشند و قیام را به پیش ببرند.
3 - اگر بعضی افراد در انجام مسؤولیت خود کوتاهی کنند وظیفه از دیگر افراد ساقط نمی شود. بلکه هر فردی وظیفه دارد به تنهایی قیام کند و به مقدار توان خویش انجام وظیفه نماید و دیگران را به همکاری دعوت نماید.

4 - هدف قیام و انقلاب باید و رضایت خدا، باشد نه خودخواهی و کشور گشایی باشد. قرآن کریم بویژه سفارش می کند که هدف از قیام و انقلاب با ید رضای خدا و اجرای احکام و قوانین الهی و نجات و سعادت خلق خدا و گسترش عدل نه چیز دیگر باشد.

5 - در قیام و نهضت باید عدل و داد رعایت شود.قیام کنندگان نباید از حدود عدالت خارج گردند و بر خود ستمی روا دارند.  

   سه نکته مهم درس:

1-    مهم ترین برنامه پیامبران دعوت به ایمان به خدای یگانه است که سرچشمه ی همه ی اعمال خوب و اخلاق نیک است و موجب بصیرت و یقین می شود.

2-     انسان مؤمن ، جهان و آنچه در آن است را نشانه خدا او را می بیند. وی خدا را مدیر و مدبر جهان می شناسد. به همین جهت تنها در مقابل او سرتسلیم و خضوع فرو می آورد و برای بدست آوردن رضایت او شب و روز تلاش می کند.

3-     قیام علیه مستکبران ، ستمگران ، مفسدان و یاری مظلومان و ستم دیدگان پس از ایمان به خدای یگانه و معاد از اصلی ترین برنامه های انبیاء است.
آیه ای از قرآن کریم:

بگو شما را به یک چند مهم پند می دهیم. این که دو تا دو تا و تک تک برای خدا قیام کنید. (سوره سبا : آیه 46)

   بیندیشید و پاسخ دهید: درس 5 :

1- مهم ترین برنامه ِ پیامبران دعوت به چیست؟

دعوت به ایمان به خدای یگانه و ایمان به وعده های راستین او درباره جهان آخرت، مهمترین برنامه دعوت پیامبران است.  

   2 - هدف والای آفرینش انسان و جهان چیست؟

ایمان به خدا ، اطاعت و عبادت او، تنها هدف والای آفرینش و تنها راه تکامل واقعی انسان.  

   3 - اصلی ترین برنامه ِ پیامبران پس از دعوت به ایمان به خدای یگانه و معاد چیست؟

دعوت به قیام علیه مستکبران ، ستمگران و مفسدان پس از دعوت به ایمان به خدای یگانه و معاد از اصلی ترین برنامه های انبیا است.  

4 - هدف از قیام و انقلاب بنابر سفارش قرآن چه باید باشد؟

باید خدا و رضایت او نه خودخواهی و کشور گشایی باشد  

   5 - در آیه 46 سوره سبأ خدا به مؤمنان چه پندی داده است؟

فرمود:« ای پیامبر، به مردم بگو یک پند به شما می دهم که دو نفر و تک تک برای خدا قیام کنید».

 

+