دینی دوم درس ششم

درس ششم – قرآن کتاب آسمانی جاوید:

قرآن کتاب دینی ما و آخرین کتاب آسمانی است که برای راهنمایی و تربیت انسان، از طرف خدا بر حضرت محمد(ص) نازل شده است.
قرآن مجید یکصدوچهارده سوره دارد. یک سوره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و تا بسم الله سوره دیگر ادامه می یابد و چند آیه را در بر می گیرد. کوچکترین سوره قرآن، سوره کوثر است که چهار آیه ِ کوتاه دارد. سوره بقره شامل دویست و هشتاد و شش آیه بزرگ ترین سوره ِ قرآن است. سورق علق نیز نخستین سوره ای است که بر پیامبر نازل شده است.
پیامبر اسلام مدت سیزده سال در مکه مشغول ارشاد و هدایت مردم بود. به سوره هایی که در این مدت بر پیامبر نازل شد، سوره های مکی و به تعداد دیگری که در ده سال بعد در مدینه نازل شد، سوره های مدنی می گویند، قرآن بوسیله یکی از فرشتگان به نام جبرئیل بر پیامبر نازل شد.
قرآن کتابی است کامل و انسان ساز که هر چه انسان برای تربیت و هدایت به آن نیازمند است بطور کلی در برداشته و سعادت دنیا و آخرت انسان هایی را که به دستورها و رهنمودهای آن عمل می کنند، تأمین می نماید. آن چه که در قرآن آمده است، در چند بخش کلی مطرح گردیده که برخی از آن ها عبارتند از : .
الف) دعوت به تفکر و تدبر در اسرار و رموز آفرینش جهان
ب) چگونگی دعوت پیامبران، شرح کوشش ها و فداکاری های آنان در راه هدایت مردم،
داستان مبارزات طولانی و خستگی ناپذیر آنان با طاغوت و مستکبران تاریخ
ج) احکام و قوانین اجتماعی
د) شناساندن اخلاق نیک و دعوت مردم به آراستن خود با اخلاق نیک  

 

  سه نکته مهم درس:

1 - قرآن آخرین کتاب آسمانی است و از طرف خدا برای تربیت و هدایت انسان بر حضرت محمد(ص) نازل شده است.
2 - با خواست خدای متعال و توجه مخصوص پیامبر و همت مسلمانان در قرآن کریم ، کوچکترین تحریفی راه نیافته است.
3 - باید قرآن، این پیام ارزنده ی الهی را قدر بدانیم و در حفظ ، شناخت ، فهم و عمل به برنامه های نورانی و حیات بخش آن بکوشیم تا در دنیا و آخرین با سربلندی و عزت زندگی کنیم.  

 

  بیندیشید و پاسخ دهید درس 6:
1 - قرآن چگونه کتابی است؟

قرآن کتاب دینی مسلمانان و آخرین کتاب آسمانی است که برای راهنمایی و تربیت انسان از طرف خدا برحضرت محمد (ص) نازل شده است  

 

  2 - به چه سوره ای مکی و به چه سوره ای مدنی می گویند؟

سوره هایی که در مدت سیزده سال در مکه بر پیامبر نازل شده اند، سوره های مکی و سوره هایی که در مدت ده سال در مدینه بر پیامبر نازل شده است ، سوره های مدنی می گویند.  

 

  3 - وقتی آیات قرآن نازل می شد، مسلمانان چگونه آن را حفظ و نگه داری می کردند؟

هر گاه آیه ای نازل می شد ، پیامبر آن را با صدای بلند می خواند و جمعی از نویسندگان مورد اعتماد عین آیات را می نوشتند و جمع آوری می کردند. یکی از این نویسندگان حضرت علی (ع) بود که تمام آیات قرآن را با کمال دقت و به همان ترتیبی که نازل می شد ، می نوشت و نگه داری می فرمودند .  

  4 - وظیفه مسلمانان در برابر قرآن چیست؟

مسلمانان ، قرآن ، این پیام الهی را باید ارج نهند و در نگه داشتن، شناختن و فهمیدن مطالب و اجرای دستورها و رهنمودهای آن بکوشند و فداکاری و جهاد کنند. صحیح خواندن آن را خوب یاد بگیرند و از علوم و معارف آن بدرستی بهره مند شوند و برنامه های نورانی و حیات بخش آن را در جامعه بکار برند.  

 

  5 - امام خمینی درباره استفاده تمام انسان ها از قرآن چه فرمودند؟ در این باره توضیح دهید؟

فرمودند:«قرآن سفره است که خدای تبارک و تعالی بوسیله پیامبر اکرم در بین بشر گسترده است که تمام بشر از آن هر یک به مقدار استعداد خویش استفاده می کند.»

 

+