عربی اول درس ششم

  ترجمه درس گنج کجاست؟

 

پدر : پسرم! گنج کجاست؟
پسر: این معلوم است، گنج نزد ثروتمندان است.
پدر : نه! ثروت از بین رونده است.
پسر : هان ( فهمیدم) ... بله ... گنج جلوی طلا فروش است.
پدر : نه ! پسرم ! این گنج نیست.
پسر : بنابراین! گنج زیر آن خرابه است.
پدر : نه! این خیال پردازی است.
پسر : عجیب است! ... پس گنج کجاست؟ .... حتماً گنج پشت کوهها و دریاهاست.
پدر : نه ... نه ...! پشت کوهها بیابان است و در دریاها آب هست.
پسر : بنابراین! گنج کجاست؟ کجاست؟ کجاست؟ ....
پدر : پسرم! گنج در کنارت است.
پسر : اما ... کجا ...؟
پدر : بله! پسرم! گنج در کار است ... گنج در کوشش کردن است.
 

 

  قانون

هدف این درس آشنایی با کلمات جدید عربی و نیز یادگیری جوانب و مکان هاست به صورت نسبی.

 

 

یعنی وقتی سؤال شد که مثلاً :تخته سیاه کجاست؟در جواب می گوئیم:جلوی کلاس و ..

هر وقت بخواهیم از مکان چیزی یا کسی سؤال کنیم از کلمه «أیْنَ » استفاده می کنیم. مانند:
أینَ التلّمیذُ ؟ أینَ الکتابُ؟
برای پاسخ به این سؤال می توان از کلمات نشان دهنده مکان « جوانب» استفاده کرد. این کلمات عبارتند از:
عَلی -> بر روی
أمامَ -> جلو
خَلْفَ -> پشت
تَحت -> زیر
فوق -> بالا
عِنْدَ -> نزد
فی -> در (داخل)
جَنْبَ -> کنار
مانند:
التّلمیذ أمام اللّوح.
التّلمیذُ خَلْفَ الباب.
الکتابُ تحتَ الْمحفظة.
الکتابُ عندَ الطالب.
 

 

  تمرین های درس
1– با توجه به تصویر جملات زیر را کامل کنید:

 

 

1– أمام ۲ – علی ۳ – عِندَ ۴ – خلف ۵ – تحتَ ۶ – جنب
أین ...... ؟
الف ) التُّفتاحُ الکتابِ.
ب ) القَلَمُ الکتابِ.
ج ) السیارة الوَردة.
د ) الکتابُ السّیارة.
ه) المحْفَظةُ الصائرة.
و ) الطاّئرةُ القلم.
 

 

  2– با توجه به تصویر سؤال ها و پاسخ های داده شده را مرتب کنید:

 

 

الف ) أینَ السّیارة ؟ ۱ – السّاعَة علی الصَّخرة.
ب ) أیْن الطّفلُ ؟ ۲ – السّحابةُ فی السّماءِ.
ج ) أیْنَ السّاعة ؟ ۳ – الصَّخرةُ خَلفَ الطّفلِ.
د) أیْنَ المَحفظة ؟ ۴ – السّیارة تَحتَ الشجرة.
ه ) أیْنَ السّحابَةَ ؟ ۵ – الطّفل أمام الصّخرة.
و ) أیْن َ القَلَمُ ؟ ۶ – الشََّجرة جنب السّیارة.
م) أیْن َ الشّجرة ؟ ۷ – الکتابُ أمام الطّفلِ.
ن ) أیْنَ الصّخرةُ ؟ ۸ – القلمُ جَنبَ الکتاب.
ی ) أیْنَ الکتابُ ؟ ۹ – المَحْفَظَةَ علی الصّخرة.
 

 

  3– با توجه به معنی آیات کلمه حذف شده را که در متن درس با آن آشنا شده اید در جای خود قرار دهید.

 

الف ) گنج وَ کانَ تَحْته .... کهف – ۸۲
و زیر آن گنجی بود.
۱ – الْکنز ۲ – الشمس

ب ) کوه لَوْ أنْزلْنا هذا الْقرآنَ عَلَی ..... لَرأَیته خاشِعاً. حشر - ۲۱
اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، حتماً آن را در مقابل خدا فروتن می دیدی.
۱ – البحر ۲ – الجبل

ج ) کجا ..... ما کُنْتُمْ تَعْبُدونَ شعراء - ۹۲
چیزهایی که می پرستید کجایند؟
۱ – مَنْ ۲ – أیْنَ
 

 

  کلمات جدید

 

الطائرة -> هواپیما
الطّفْلُ -> کودک
السّحابة -> ابر
الشَّمسُ -> خورشید
الأُمُّ -> مادر
أَلْجِبالُ -> کوهها (جمع کوه ها جَبَل)
 

 

  کلمات جدید

 

الغُصْن -> شاخه
نَظیف -> پاکیزه، تمیز
غُرفة -> اتاق
اَلنَّجاحُ -> پیروزی، موفقیت
الصَّفِّ -> کلاس
عالِمةُ -> زن دانشمند و فهمیده
 

 

 

+