نمونه سوالات مهم عربی سوم برای نوبت اول سال 88

نمونه سوالات مهم عربی سوم نوبت اول سال 88

1 – معنی لغات زیر بنویسید .

أسلَمتُ : تسلیم شدم   تَحکُم :حکومت می کند  تَفَقُّد : پُرس و جو کردن  عَرش : تخت         میاه : آب ها

قِیادةِ :فرماندهی انسحاب : عقب نشینی یَعبُدون : عبادت می کنند مَلأ : بزرگان     زُجاج : شیشه

سوخته :محروق در شُرُفِ : علی وُشک صَلب: به دار آویختن   در حال آمدن :   قادمون      

2 – ترجمه عبارات زیر را به فارسی روان بنویسید .

الهی انا عبدُکَ الضَّعیفُ .

ای خدای من ، من بنده ی ضعیف تو هستم .

فَکَتَبَ سلیمانُ (ع) کتاباً لِمَلِکَةِ « سَبَاً » .

پس سلیمان (ع) نامه ای برای پادشاه سبا نوشت .

اجعلا حقاً لِلسائل وَ المَحرومِ.

برای فقیر و محروم حقی قرار دهید .

سُلیمانُ : یا أَیُّهَا المَلَأُ ! أَطلُبُ مِنکُم عَرشَ مَلِکَة سَبَأً قَبلَ وُصولِها !

سلیمان : ای بزرگان ! تخت ملکه ی سبا را قبل از رسیدن خودش از شما می خواهم !

مَلَا الخوفُ والرُّعبُ قُلُوبَ النّاسِ.

ترس و وحشت قلب های مردم را پر کرد .

أَیُّهَا الاُمَراءُ ! أَیُّهَا السّادَةُ ! مَعنَویّاتُ الجُنودِ ضَعیفَةٌ .

ای فرماندهان ! ای آقایان ! روحیه ی سربازان ضعیف است .

فَرِحَ جُندیُّ العَدُوِّ بهذه المعلوماتِ السرّیَّةِ .

سرباز دشمن به خاطر این اطلاعات محرمانه شاد شد .

جاءَت الطِّفلةُ وَآثارُ الدُّموع علی عَینِها .

دختر بچه آمد در حالی که آثار اشک بر چشمش بود .

اِنَّ المُلوکَ اِذا دَخَلوا قَریَةً أفسَدوها .

همانا پادشاهان چون به سرزمینی وارد شوند در آن جا فساد ایجاد کنند.

فَعَلِمَ الله سوءَ نیّة الولَدینِ .

پس خداوند نیت بد دو پسر را دانست .

صاحِبُ البُستانِ شَخصٌ کریمٌ یُحِبُّ الفُقَراءَ.

صاحب باغ شخص بخشنده ای است که فقرا را دوست دارد.

وَجَدتُ امرَأةً تَحکُمُ فی مملَکَة سبا.

زنی را یافته ام که در کشور سبا حکومت می کند .

وَکانَ فی قَصرِ المَلِکُ « امیرٌ» .

و در قصر پادشاه فرماندهی بود .

اِبنَةُ المَلِکُ قَلبَها مَعَ هوُلاءِ المُومِنینَ .

قلب دختر پادشاه با این مومنان است .

رَجَعَت إلی القَریَةِ باکیةً !

گریان به روستا برگشت !

سَمِعتُ قَبلَ لَحَظاتٍ هذه الکَلِماتِ ... .

چند لحظه قبل این سخنان را شنیدم .

3 – جملات فارسی را به عربی ترجمه کنید .

چه چیزی پیدا کرده ای ؟

ماذا کَشَفتَ؟

الان کجا می روی ؟ آیا به خانه می روی ؟

أینَ تَذهَبُ الانَ ؟ هَل تَذهَبُ الی البَیتِ ؟

کجا رفته بودی ای هدهد؟ !

إینَ ذَهَبتَ یا هُدهُد ؟!

من به مدرسه نمی روم .

لا أَذهَبُ الی المَدرِسَةِ .

آفرین ... این فکر بسیار خوبی است ... !

أحسَنتَ ... هذه فِکرَةٌ جَیِّدَةٌ ... !

آنها از راه دریا می آیند ...

هُم قادِمونَ عَن طَریقِ البَحرِ ...

4 – با توجه به حروف اصلی داده شده صیغه های خواسته شده را بنویسید ؟

فعل ماضی مثنای مذکر غائب از ( ک  ت ب )  = کَتَبا

فعل ماضی متکلم مع الغیر از ( ض ر ب )  = ضَرَبنا

فعل ماضی مفرد مذکر مخاطب از ( ذ هـ ب ) = ذَهَبتَ

فعل مضارع مثنای مونث غایب از ( ج ل س ) =  تجلِسانِ

فعل مضارع جمع مونث مخاطب از ( ق ر أ ) =  تَقرَأنَ

5 – فعل های زیر را به صورت مستقبل بنویسید ؟

تَذهَبُ = آینده ی دور (سوفَ تَذهَبُ )   آینده ی نزدیک (سَتَذهَبُ )

تَشرَبونَ = آینده ی دور (سوفَ تَشرَبونَ )   آینده ی نزدیک (سَتَشرَبونَ )

أَذهَبُ = آینده ی دور (سوفَ أَذهَبُ  )   آینده ی نزدیک (سَأَذهَبُ )

نَکتُبُ = آینده ی دور (سوفَ نَکتُبُ )   آینده ی نزدیک (سَنَکتُبُ)

6 – فعل های زیر را به امر تبدیل کنید ؟

تَرحَمُ = اِرحَم

تَجعَلُ = اِجعَل

تَکتُبینَ = اُکتُبی

تَضرِبانِ = اِضرَبا

تَفتَحینَ = اِفتَحی

تَکتُبنَ = اُکتُبنَ

7 – کلمه های داده شده را به صفت مطلق تبدیل کنید .

حامد ß حمید (بر وزن فعیل )

قادر ßقدیر (بر وزن فعیل )

شاهد ßشهید (بر وزن فعیل )

8 – موارد خواسته شده از کلمه (ن ص ر ) رابنویسید .

   صفت فاعلی : ناصر                 صفت مطلق : نصیر 

9 -     هر یک از فعل های زیر را بعد از ترجمه به عربی در جای مناسب خود قرار دهید .

( برنمیگردی / می خواهم / شنیدی / تنبلی نکردند / زدم / برخواهیم خاست  )

یاصدیقتی ! لماذا ....لاتَرجَعینَ....  فی الوقت المحدّد ؟      ( ای دوست من برای چه در وقت معیّن بر نمی گردی ؟ )     

  أنتَ .....سَمِعتَ.....  قول الحق .  ( تو شنیدی سخن حق را )

أنا..... أطلبُُ ..... عرش ملکة سبأ .    (من تخت ملکه ی سبا را می خواهم )                           

 .... ضَربتُ...  أخی الصغیر . ( برادر کوچکم را زدم )

التلامیذ ......ما کَسلوا...... فی قراءة الدرس .    ( دانش آموزان در خواندن درس تنبلی نکردند )                    

  نحن...... سَنَنهَضُ ...... من مکاننا احتراماً للمعلم . ( ما به احترام معلم از جایمان برخواهیم خاست )

10-    وزن کلمات زیر رابنویسید :

تعملینَ : تفعلینَ           مَغلوب : مفعول          تقبّل : .تفعّل

11 – فعل ها را درعبارات زیرمنفی نمایید . 

        هُم وُصُلوا اِلَی الضّیافَةٍ ß ما وَصَلُوا               

       انتنّ تَجلِسنَ بِاَدَب ٍ ß لا تَجلسنَ

12 -    درجاهای خالی کلمه پرسشی مناسب بیاورید .

...هل ( أ ).... اَنتُم طالِبُون َ ؟ نعم .         

... این.... التَّلامیذُ ؟ فی الغابة  .        

... ماذا.... تَحمِلُ ؟ کتـُباً 

13 – کدام گزینه مستقبل فعل (ذکرتِ ) می باشد؟

الف ) ماذکرتِ             ب )  سوف ذکرتِ             

ج) لاتذکرینَ               د) سوف تذکرینَ  þ

14 -    عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعکس ترجمه نمایید .

اُختی فقدَتْ غنماً بین الاعشاب . .خواهرم گوسفندی را بین گیاهان گم کرد .  

مَن عَمِلَ صالحاً فلنفسه . هرکس کار خوبی انجام دهد پس برای خودش است .

درسهایمان را درکتابخانه می خوانیم . نقرأ دروسنا فی المکتبة .

15 – هم خانواده کلمه های داده شده را در متن آیات بیابید و مشخص کنید ؟

(تَحکُمُ – مُداخِلَة – تَصدقُ – احادیث)

وَ مَن أصدَقُ مِن اللهِ حَدیثاً  ß احادیث

رَبِّ اَدخِلنی مُدخِلَ صِدقٍ ß تَصدقُ

اِنَّ اللهَ عَزیزٌ حَکیمٌ ß تَحکُمُ

16 – کدام یک از ترجمه های زیر درست است ؟

أنَا أسجُدُ لِلّه ربِّ العالَمینَ .

الف) ما خدای جهانیان را می پرستیم . o

ب) من برای خداوند ، پروردگار جهانیان ، سجده می کنم . þ

17 – با توجه به معنای آیات کلمه صحیح  را در جای مناسب خود بنویسید .

( العرش – یَسجُدونَ – الَطیرِ – مَسرورَاً – فَرِحَ – جُنودُ )

الف)أنَّهُ کانَ فی أهلِهِ ... مَسرورَاً....              او در میان خانواده ی خود شادمان بود .

ب) وَلِلّهِ ... جُنودُ.... السَّماواتِ والاَرضِ .             و از آن خداست لشگرهای آسمان ها و زمین .

ج) و هوَ رَبُّ ...... العرش......العَظیمِ .             و او پروردگار عرش و تخت بزرگ است .

د) وَ إنّا إذا أَذَقنا الاِنسانَ مِنّا رَحمَةً ... فَرِحَ..... بِها .   و ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم از آن شاد و خوشحال می شود .

18 – متن های  زیر را بخوانید سپس پاسخ سوالات را با علامت þ مشخص کنید ؟

متن یک :

فی خَیمَةِ قِیادَةِ الَعَدُوِّ ، - اَیُّهَا الاُمَراءُ ! مَعنَویّاتُ الجُنودِ ضَعیفَةٌ ... فَذَهَبَ جُندِیُّ العَدُوِّ لَیلَاً لِلحُصولِ عَلی المَعلوماتِ .

سوال : مَن کان َ فی خَیمَةِ قیادَةِ العَدُوِّ ؟              الجنود o                 اُمَراءُ الجَیش þ

با توجه به متن درس « البُستان المَحروق » به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

کیفَ خَرَج َ الاَطفالُ مِن الحَدیقَةِ بَعدَ وَفاة ِ صاحِبِ الحَدیقَةِ ؟         مَحزُونینَ þ             فَرِحینَ o

ماذا طَلَبَ صاحِبُ البُستانِ ؟     اَلرَّحمَ عَلی الضُّعَفاء þ            جَمَعَ المَحصول o

19 – ضمیر مناسب قرار دهید ؟

...إنَا ... ضَرَبتُ

...هُما... کَتَبا

...إنتُم... تَغسِلُونَ

...نَحنُ... ضَرَبنا

20 – کلمات ستون « الف » را به کلمه ی مناسب خود در ستون « ب »وصل کنید . (جواب ها با رنگ مشخص شده است )

الف

ب

کَتَبوا

دستور می دهی (مذکر)

ساَلنا

نوشتند (جمع مذکر)

تأمُرُ

پرسیدیم

وَجَدتُ

عبادت می کنند (مثنای مذکر)

 

یافتم

موفق باشیدجلیلی

 

 

+