غسل

دستور غسل کردن.

تمام غسلها را چه واجب و چه مستحب به یکی از دو شکل می توان انجام داد:.
1- غسل ارتماسى؛.
2- غسل ترتیبى.

دستور غسل ارتماسی.

غسل ارتماسی آن است که انسان به نیّت غسل یکباره در آب فرو رود، به طوری که آب یکدفعه یا به تدریج تمام بدن را فرا بگیرد و اگر تمام بدن زیر آب باشد و بعد از نیّت غسل بدن را حرکت دهد، غسل او صحیح است و برای انجام این غسل حتماً باید جایی باشد که بتواند تمام بدن را آب فرا بگیرد و زیر دوش و مانند آن نمی شود غسل ارتماسی نمود.

توضیح المسائل، مسأله 367، 368.
دستور غسل ترتیبی .
در غسل ترتیبی باید به نیّت غسل اول سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشوید و برای آنکه یقین کند، هر قسمت را کاملاً شسته، باید مقداری از قسمت دیگر را هم ضمیمه کرده و بشوید و بلکه احتیاط مستحب آن است که تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بشوید و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله به این ترتیب (سروگردن، راست و چپ) عمل نکند، غسل او باطل است.
توضیح المسائل، مسأله‏361- 363.
 
/ 0 نظر / 13 بازدید