تمرین خط تحریری

حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا را اعتماد نشاید و سیم و زر در محل خطر است یا دزد بیکباره برد و یا خواجه به تفاریق خورد . اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده . اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است . هنرمند هر جا رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند .                                                 گلستان سعدی

/ 0 نظر / 12 بازدید