قرآن سوم درس سوم

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل نمائید و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

روزی می دهد دوست می دارید گمراهی دوست می دارد  - نیکو

 

ردیف

کلمه

معنا

1

یُحِبُّ

دوست می دارد

2

تُحِبّونَ

دوست می دارید

3

اِتَّبِعوا

پیروی کنید

4

تَجِدُ

می یابد

5

اِصطَفی

برگزید

6

حَسَن

خوب ، نیکو

7

یَأتی ...بِـ

می آورد

8

یَرزُقُ

روزی می دهد

9

سَوفَ

به زودی

10

ضَلال، ضَلالَة

گمراهی

 

ترکیب و عبارت های قرآنی را به کمک هم گروه خود معنا کنید .

ردیف

ترکیب

معنا

1

رِزقًا حَسَنًا

رزقی نیکو

2

تَجِدُ کُلُّ نَفس ٍ

/ 0 نظر / 14 بازدید