قرآن دوم – درس هشتم

با استفاده از کلمات داده شده جدول زیر را کامل کنید و معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

 

پیامبری      ایمان آوردیم     فرزندان      قرار دایم       دست ها     می گویند     دست                     

 

ردیف

کلمه

معنا

1

جَعَلنا

قرار دادیم

2

ذُرّیَّة

فرزندان ، نسل

3

هُما ، هِما

آن دو

4

نُبُوَّة

نبوّت ، پیامبری

5

مُهتَدٍ ، مُهتَدی

هدایت شده

6

فاسِق

گناه کار

7

کِفلَینِ

دو چندان ، دو برابر

8

تَمشونَ

راه می روید ، راه بروید

9

یَد

دست

10

اَیدی

جمع یَد ، دست ها

11

یَقولونَ

می گویند

12

/ 0 نظر / 15 بازدید