آزمون4 گزینه ای قرآن پایه اول راهنمایی

آزمون4 گزینه ای قرآن پایه اول راهنمایی

باسمه تعالی

آزمون۴ گزینه ای قرآن پایه اول راهنمایی                                                (بارم 5نمره )

 

1 - کدام یک از کلمه ها با توجه به معنی آن نادرست است؟25/0نمره

سراج=چراغ ()   دَعَوتُ = فرا خواندی()    یَأتی= بیاید()   ذنوب = گناهان()

 

2 - معنای کلمه ی (نذیر) در آیه ی قالَ یا قَومِ اِنّی نَذیرٌ مُبینٌ کدام است؟5/0نمره

 

  بشارت دهنده ()   نور دهنده ()   هشدار دهنده ()   تعلیم دهنده()

 

3 - کدام یک از کلمه های زیر با کلمه ی (رحمة ) هم خانواده نیست؟75/0نمره

 

  حامد()   رحیم ()   رحمان ()   مرحوم ()

 

4 - معنای کلمه های (یَوم و لَهو ) به ترتیب کدام است؟75/0نمره

 

 روز- نشانه ها ()   خواب – سرگرمی ()   روز– سرگرمی () 

 سرگرمی – روزی دهنده ()

 

5- جمع کلمه ی( مُحسِن ) کدام است؟75/0نمره

  احسان ()   مُحسُنونَ ()  حَسَن ()   حُسن ()

 

6 - مفهوم (و برای شما از آسمان آبی نازل می کند)مربوط به کدام آیه است؟1نمره

 

الف : وَ یُنَزِلُ مِنَ السَّماء ماءً ()                 ب: وَ انزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً ()

 

ج : وَ یُنَزّلُ لَکُم مِن َالسَّماءِ ماءً ()              د :  هُوَ الَّذی اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ()

 

7 - ترجمه ی عبارت ( قالوا نَشهَدُ اَنَّکَ لِرَسولُ الله ) کدام است؟1نمره

 

الف : گفت: شهادت دادم که تو پیامبر هستی ()

 ب : گفتند شهادت می دهیم که قطعا تو پیامبر خدا هستی ()

ج: گفت : پیامبر خدا شهادت دادند ()

د : گفت : شهادت دادیم که پیامبر از جانب خدا است ()

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید