سوالات چهارگزینه ای – درس ششم (تولدی دوباره )

مدرسه راهنمایی شهید باب اله مومنی (شاهد) ناحیه 4 کرج

نام و نام خانوادگی :                               شماره کلاس :                         تاریخ امتحان :

1

این حدیث از کیست؟  مرگ ، پلی است که شما ( مؤمنان )  را از سختی ها و رنج های  این دنیا به باغ های وسیع و نعمت های دائمی می رساند ، کدام یک از شما دوست ندارد که از زندان به قصر برود؟ 

الف

پیامبر اکرم (ص)  

ب

حضرت علی (ع)

ج

حضرت امام صادق (ع)

2

این حدیث از کیست؟  مرگ  برای مؤمن مانند بویی خوش است که وقتی به مشام او می رسد ، تمام رنج ها و دردهایش را از بین می برد ، اما برای کافر از نیش مار و زهر عقرب هم دردناک تر است .

الف

حضرت امام صادق (ع)   

ب

حضرت امام باقر (ع)   

ج

پیامبر اکرم (ص)   

3

این دنیا مزرعه ی آخرت است .   یعنی :................

الف

در این دنیا هر چه بکاریم در جهان آخرت همان را درو خواهیم کرد .  

ب

اگر کار بدی انجام دهیم جزای آن را خواهیم دید .

ج

اگر کار خوبی انجام دهیم پاداش آن را خواهیم دید .

د

همه ی موارد صحیح است .       

4

چرا خداوند در همین دنیا مردم را به پاداش و مجازات کارهایشان نمی رساند ؟

الف

/ 0 نظر / 14 بازدید