قرآن دوم – درس نهم

با استفاده از کلمات داده شده جدول زیر را کامل کنید و معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

 

ایمان می آورند                 بادها             سخن                   زنده کرد                 تلاوت می کنیم                      

 

ردیف

کلمه

معنا

1

یَبُثُّ

می پراکند ، پدید می آورد

2

دابَّة

جنبنده

3

اِختِلاف

آمد و شد

4

اَحیا

زنده کرد

5

تَصریف

حرکت ، به حرکت در آوردن

6

رِیاح

جمع ریح ، بادها

7

نَتلَو

می خوانیم ،  تلاوت می کنیم

8

اَیَّ

کدام

9

حَدیث

/ 0 نظر / 15 بازدید