سوالات چهارگزینه ای درس سوم (بینای مهربان )

سوالات چهارگزینه ای پیامهای آسمان اول راهنمایی درس سوم (بینای مهربان )

مدرسه راهنمایی شهید باب اله مومنی (شاهد) ناحیه 4 کرج

نام و نام خانوادگی :                               شماره کلاس :                         تاریخ امتحان :

1

دو فرشته ی مراقب انسان .......... و .......... می باشند .

الف

اسرافیل و میکائیل

ب

جبرائیل و عزرائیل

ج

رقیب و عتید

د

هیچ کدام

2

نامه­ی عمل انسان در آخرت, از جنس دفتر و کتاب دنیوی ................. .

الف

است

ب

نیست

3

کدام یک از اعمال ما انسان ها دو بار توسط فرشتگان ثبت می شود ؟

الف

کمک به فقیران

ب

نماز جماعت

ج

نماز صبح

د

حج

4

منظور از « ... وَ لا یَئُودُهُ حِفْظهُمَا...» چیست ؟

الف

حفظ و مراقبت از آن ها برای او دشوار نیست.

ب

حفظ و مراقبت از آن ها برای او میسّر نیست.

ج

حفظ و مراقبت از آن ها بر عهده ی فرشتگان است..

د

هیچ کدام

5

کامل کنید . « هیچ یک از مردم نیست مگر این که همواره .............................. همراه او هستند و به دستور خداوند ، او را از این که در چاه بیفتد ، یا دیواری بر او فرو ریزد و یا این که به حادثه ی بد دیگری دچار شود حفظ می کنند . »          

الف

نگهبانی

ب

/ 0 نظر / 13 بازدید