قرآن سوم – درس هشتم

 

با استفاده از کلمات داده شده جدول زیر را کامل کنید و معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

 

تلاوت می کنند     تسبیح کن    باز می دارید     صبر کنید     کار ناپسند      شتاب می کنند    ایمان آورد          

 

ردیف

کلمه

معنا

1

مُنکَر

کار ناپسند

2

یُسارِعونَ

شتاب می کنند

3

ءامَنَ

ایمان آورد

4

یَتلَونَ

می خوانند ، تلاوت می کنند

5

سَبِّح

تسبیح کن

6

تَنهَونَ

نهی می کنید ، باز می دارید

7

تَصبِروا

صبر کنید

8

یَضُرُّ

زیان می رساند

9

کَید

حیله ، مکر

10

تُرجَعُ

بازگردانیده می شود

 

ترکیب ها ی زیر را به کمک هم گروه خود معنا کنید .  

ردیف

ترکیب

معنا

/ 0 نظر / 14 بازدید