سوالات درس : قرآن پایه اول راهنمایی خرداد ماه

سوالات درس  : قرآن پایه اول راهنمایی خرداد ماه – راهنمایی شهید مومنی (شاهد )

 

  1 -    کدام کلمه به معنای  تاریکی ها می باشد . 25/0

 

الف : یُخرِجُ                 ب: مِن                   ج : ظُلُمات         

 

2 - هرگاه به آخر کلمه ای  .... ....  اضافه شود آن کلمه به صورت جمع معنا می شود . 25/0

 

3 - معنی لغات زیر را بنویسید .2

 

لا یهدی =          لَیل =               مُبین=         سِراج =           عَظیم =

 

فَضل=                   رازِق =                    یَوم =

 

4 - معنی آیات زیر را بنویسید . 4

 

الف : خَلَقَ السّماواتِ وَ الأر ضَ =

 

ب: اِنّا اَرسَلنا نُو حا اِلی قَو مِه ی=

 

ج: وَ جَعَل الشَّمسَ سِراجا=

 

د: اِنّ اللّهَ عَلیم خَبیر =

 

5 - ترجمه ی صحیح هر عبارت را علامت بزنید .75/0

 

   اِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ    

          

   الف – قطعا پروردگارشان الله است()

 

   ب: قطعا پروردگارتان الله است  ()

 

6 - جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید . 75/0

 

                                                                                       

مفرد 

معنا

 

جمع 

معنا

مَسجد

مسجِد

        

مساجد 

مسجد ها          

 

          

 

 

 

                                                                                                                                          

                                        

                                                                                                                   

7 - کلمات زیررا در جای مناسب قرار دهید .1                          

 

  ( الّرازقینَ- الّسماوات – الّزکاﺓ )

 

الف: خَلَقَ الله ...........وَالارضَ بِالّحَقِّ.

 

ب: وَاللهُ خَیرُ......

/ 0 نظر / 11 بازدید