آزمون قرآن پایه ی سوم راهنمایی

با سمه تعالی  

 

آزمون قرآن پایه ی سوم راهنمایی – راهنمایی شهید مومنی (شاهد)    ۴ گزینه ای     ۵ نمره

 

1 -   کدام یک از کلمه ها با توجه به معنی آن نادرست است؟5/0نمره

مَثوی - مصیبت ()مصیر - بازگشت ()اصابَ - رسید() اَحیاء - مردگان()

 

2 - هرگاه کلمات « اللّتی والّذی پس از اسم خاص یا اسم دارای الـ  بیاید چگونه معنا می شود؟  هر ()که ()چه ()همه ()      5/0نمره

 

3 - معنی کلمه ی « عَزَمتَ » در عبارت فَاذا عَزَمتَ فَتَوَکّل عَلی الله چیست؟5/0نمره

آگاه کردی ()مشورت کردی ()تصمیم گرفتی ()ایمان آوردی ()

 

4 - کدام یک از عبارات زیر درست ترجمه نشده  است؟75/0نمره

الف:قالَ الحَواریونَ: حواریون گفتند ()

 ب: فقالَ الکافِرون : پس کافران گفتند ()

ج: فَسَجَدَ الملائِکة : فرشتگان گفتند()

 د: وَ یَقُولُ الّذینَ : و کسانی که می گویند ()

 

5 - با توجه به ترجمه ی آیه کدام گزینه برای جای خالی مناسب می باشد ؟ 75/0نمره

 

وَ یُبَشّرُ المؤمنینَ الّذینَ..... الصّالحات .و بشارت می دهد به مؤمنان آنان که عمل صالح انجام می دهند.

الف : یَعمَلونَ  () ب: یَعلَمونَ () ج:لا یَعلَمونَ () د: لا یَعملونَ ()

 

6 - معنای « تَوَکَّل و بِئسَ » به ترتیب  کدام  است؟1 نمره

الف : توکل کننده – چه بد است () 

 ب: چه بد است – توکل کننده ()

ج : توکل کن – چه بد است ()

 د :  چه بد است – توکل کن ()

 

7 - با توجه به عبارت قرآنی « وَ ما للظالِمینَ مِن انصار»در کدام گزینه حرف مِن  درست ترجمه شده است؟1 نمره

 

الف : از برای ستمکاران یاوری است ()

ب : برای ستمکاران هیچ یاوری نیست()

ج: برای ستمکاران یاور نیست ()

د : برای بعضی از ستمکاران یاوری نیست ()

التّوفیقُ مِن الله - جلیلی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید