قرآن دوم – درس ششم

قرآن دوم – درس ششم

با استفاده از کلمات داده شده جدول زیر را کامل کنید و معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

 

سرپرست          بدانید          یاور          نازل شد             کالا                  اندک  

 

ردیف

کلمه

معنا

1

تَخشَع

خاشع می شود

2

نَزَلَ

نازل شد ، فرود آمد

3

اِعلَموا

بدانید

4

بَیَّنّا

بیان کردیم

5

تَعقِلونَ

اندیشه می کنید

6

صِدّیق

بسیار راستگو

7

جَحیم

آتش بزرگ ، جهنم

8

مَتاع

کالا ، بهره

9

قَلیل

اندک

10

نِعمَ

چه خوب است

11

مَولی

سرپرست

12

نَصیر

یاور

 

 

ترکیب ها ی زیر را به کمک هم گروه خود معنا کنید .  

ردیف

/ 0 نظر / 17 بازدید