چکیده تحقیق جایگاه زبان عربی در نزد ایرانیان

ملت ایران یکی از ملل هند واروپاییاست که به آسیای مرکزی مهاجرت کرده ودر آنجا موطن گزیدند . وزبان رسمی آنها زبانپهلوی بود تا اینکه در صدر اسلام وبعد از پیامبر، ابوبکر لشکریانی را به سرحداتایران روانه کرد وشکست را در این جنگ نصیب ایرانیان کرد وبا تسلط بر این سرزمینزبان عربی را در دربار ودیوان رایج کرد . ولی به خاطر تحقیر ایرانیان توسط اعراب کهآنها را موالی می خواندند وعجمها را دشمن خویش ، ایرانیان واکنش نشان دادند .......... واین وضع تا قرن هشتم ادامه داشت ولغات بسیاری از زبان فارسی حذف شد .

ولی با رسیدن به دوران غلبه شریعتکه با عربزدگی توام بود ادبیات التقاطی فارسی قرنهای هفتم تا دهم با مونتاژ لغاتوجاسازی اصطلاحات عربی در متون فارسی همراه شد . ........

در نهایت به این مهم برسیم که زبانعربی کاملترین زبان جهان است وبرای هضم این واقعیت باید از پوسته عصبیت وقومیت خارجشویم و .....  . اسلام پیام خویش را در قالب این زبان به بشریت تقدیم کرد . چراکهاین زبان گنجایش وتوانایی دریافت مفاهیم ومعانی عمیق وسرشار وحی را داشت .

در اسلام زبان عربی ، زبانایدئولوژیک است وما ملتی مسلمان هستیم وایدئولوژی خودراباید حفظ کنیم . پس بایدزبان عربی را مطابق با اصل شانزدهم قانون اساسی یاد بگیریم واز تعلیم وتعلم آن بیشاز هر زبان دیگر در جهان اصرار ورزیم .

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید