قرآن سوم درس اول

قرآن سوم درس اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل نمائید و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

ردیف

کلمه

معنا

ردیف

کلمه

معنا

1

فُرقان

قرآن

6

لا تُزِغ

نلغزان

2

لا یخفی

مخفی نیست

7

هَب

ببخش

3

راسِخوُنَ

ژرف اندیشان ، اندیشمندان

8

وَهّاب

بسیار بخشنده

4

لا یُخلِفُ

تخلّف نمی کند

9

لَدُنّ

نزد

5

اُولُوالاَلبابِ

خردمندان ، صاحبان خرد

10

میعاد

وعده

 

ترکیب و عبارت های قرآنی را به کمک هم گروه خود معنا کنید .

ردیف

ترکیب

معنا

ردیف

ترکیب

معنا

1

لا یَخفی عَلَی اللهِ

/ 0 نظر / 12 بازدید